Daň z nehnuteľnosti je miestnou daňou, ktorú vyberá mesto alebo obec. Miestna daň sa platí mestu, alebo obci, v ktorom sa nachádza nehnuteľnosť. Výšku dane, podrobnosti o znížení, alebo oslobodení od platenia dane si určí obec vo svojom všeobecne záväznom nariadení.

Daň z nehnuteľnosti členíme na:

• daň z pozemkov
• daň zo stavieb
• daň z bytov a nebytových priestorov

Povinnosť podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti má každý daňovník, ktorý sa stal v priebehu uplynulého roka vlastníkom, užívateľom nehnuteľnosti, alebo nájomcom a to do 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom daňovníkovi vznikla táto povinnosť. Rozhodujúci dátum pre vznik daňovej povinnosti je dátum nadobudnutia vlastníckeho práva. Teda ak nadobudnete nehnuteľnosť napríklad 20. 12. 2023 (ste zapísaný ako vlastník/ spoluvlastník na LV), máte povinnosť do 31. 1. 2024 podať daňové priznanie príslušnému obecnému/ mestskému úradu.

Daňové priznanie je nutné podať do 31. januára na mestskom, alebo obecnom úrade, osobne, prostredníctvom zástupcu, alebo poštou na predpísanom tlačive. Niektoré obce môžu poskytovať aj elektronické služby a teda možnosť podať daňové priznanie elektronicky (neukladá to však zákon). Rozlišujeme štyri druhy daňových priznaní: priznanie, čiastkové priznanie, dodatočné priznanie a opravné priznanie.

V prípade, ak je nehnuteľnosť rozdelená medzi viacerých daňovníkov teda je v podielovom spoluvlastníctve, daňovníkom je každý spoluvlastník a to podľa výšky podielu, čo znamená, že každý spoluvlastník podáva daňové priznanie za svoj podiel. Spoluvlastníci sa však môžu dohodnúť a poveriť jedného z nich na podanie daňového priznania (túto skutočnosť je potrebné vyznačiť? v DP). V prípade bezpodielového spoluvlastníctva manželov môže podať priznanie jeden z manželov.

Pri nepodaní daňového priznania k dani z nehnuteľnosti v riadnom termíne hrozí daňovníkovi pokuta najviac však do výšky vyrubenej dane najmenej 5 eur a najviac 3000 eur.

Pre výpočet dane sú rozhodujúce údaje, ktoré sa uvádzajú v daňovom priznaní, ako je rozloha, počet podlaží a podobne. Správca dane pošle daňovníkovi výmer za zdaňovacie obdobie spravidla do 15. mája. V ďalších rokoch už daňovník DP nepodáva, správca dane mu posiela výmer už automaticky.

Od platenia dane sú oslobodené niektoré kategórie pozemkov, stavieb, alebo bytov uvedených priamo v zákone. Týka sa to predovšetkým majetku štátu, samospráv, vyšších územných celkov. Mesto, alebo obec však môže poskytnú? úľavu od dane z nehnuteľnosti aj dôchodcom, držiteľom Z?P preukazu a občanom poberajúcim dávku v hmotnej núdzi.