Bezodplatné dodanie predstavuje dodanie bez protihodnoty, napr. darovanie. V tomto prípade osoba, ktorá majetok dodáva, nedostane žiadne pe?ažné prostriedky ani inú odplatu za dodanie.

Bezodplatné dodanie tovaru upravuje § 8 ods. 3 zákona o DPH. Pod?a tohto zákona sa za dodanie tovaru za protihodnotu považuje aj také dodanie, pri ktorom:

  • platite? dodá tovar na svoju osobnú spotrebu, na osobnú spotrebu svojich zamestnancov, dodá tovar bezodplatne alebo na ?alší iný ú?el ako na podnikanie, a zárove?
  • pri kúpe tohto tovaru alebo jeho sú?asti alebo vytvorení tohto tovaru alebo jeho sú?asti vlastnou ?innos?ou bola da? úplne alebo ?iasto?ne odpo?ítaná.

V takomto prípade teda vzniká podnikate?ovi povinnos? prizna? a odvies? DPH. Ak platite? odpo?ítal da? pomerne alebo vykonal úpravu odpo?ítanej dane, zoh?adní tieto skuto?nosti pri výpo?te dane.

Ak však ide o bezodplatné dodanie tovaru na obchodné ú?ely, pri ktorom jeho hodnota nepresiahne 17 eur bez DPH za jeden kus, a bezodplatné dodanie obchodných vzoriek, nepovažuje sa za dodanie tovaru za protihodnotu a podnikate?ovi nevzniká da?ová povinnos? DPH.

Ako ur?i? základ dane, z ktorej bude následne vy?íslená da?ová povinnos??

Pod?a § 22 ods. 5 zákona o DPH je základom dane z tovaru dodaného bezodplatne:

  1. pri nadobudnutí cena, za ktorú bol tovar nadobudnutý vrátane nákladov súvisiacich s nadobudnutím,
  2. pri tovare vytvorenom vlastnou ?innos?ou náklady na vytvorenie tovaru vlastnou ?innos?ou,
  3. pri tovare, ktorý je odpisovaným majetkom pod?a osobitného predpisu, zostatková cena majetku zistená pod?a zákona o dani z príjmov,
  4. pri dodaní tovaru, ktorý bol nadobudnutý na iný ú?el ako na ?alší predaj, a ktorého obstarávacia cena je nižšia ako  1700 € vrátane a doba použite?nosti je dlhšia ako 1 rok, základom dane je zostatková cena, ktorá sa ur?í ako pri majetku, ktorý by bol odpisovaný rovnomerne po dobu 4 rokov.

Treba si dáva? pozor na situáciu, ke? dodávate? požaduje od príjemcu úhradu DPH, ktorú musí odvies? do štátneho rozpo?tu za toto dodanie v domnienke, že ide o bezodplatné dodanie. Takéto dodanie sa však nepovažuje za bezodplatné, nako?ko ide o dodanie za protihodnotu.