S príchodom opatrení proti ochoreniu Covid-19 a vyhlásením mimoriadnej situácie sa vláda rozhodla pomôc? podnikate?om, ktorý v tomto období nemohli pracova?, a tak vykonáva? svoju zárobkovú ?innos?, odloži? podanie da?ového priznania za rok 2019. Prvé mesiace platilo pravidlo, že povinnos? poda? DP za 2019 bude najmenej do konca nasledujúceho mesiaca, v ktorom sa zruší mimoriadna situácia. Avšak situácia sa nelepší, a tak vláda prišla ku zásadnému kroku a navrhla ukon?i? mimoriadnu situáciu pre da?ové ú?ely. Tento návrh bol parlamentom chválený 22.09.2020. Návrhom sa kon?í obdobie mimoriadnej situácie pre da?ové ú?ely ku d?u 30.09.2020. Od tohto dátumu plynie mesa?ná lehota, dokedy je potrebné da?ové priznania za rok 2019 poda? a aj da? zaplati?. Ke?že 31.10.2020 pripadá na sobotu, posledným d?om na podanie da?ového priznania a zaplatenia dane je 2.11.2020.