Podávanie da?ových priznaní za rok 2022 sa ešte neskon?ilo. Mnoho zamestnancov, ktorí mali príjem zo zahrani?ia, alebo aj živnostníkov si podalo odklad na podanie da?ové priznania z príjmov fyzickej osoby typu A alebo B do 30.6.2023 alebo až do 30.9.2023.

Pokia? Vaše celkové zdanite?né príjmy (slovenské aj zahrani?né) za rok 2022 presiahli hranicu 2289,63€ alebo ste vykázali da?ovú stratu, ste povinný poda? da?ové priznanie. Táto povinnos? sa na Vás vz?ahuje, ak ste rezidentom SR (da?ovníkom s neobmedzenou da?ovou povinnos?ou) – ste fyzická osoba, ktorá má na SR bu? trvalý pobyt, alebo bydlisko na území SR, alebo ak sa zdržiavate na území SR viac ako 183 dní v kalendárnom roku.

Vo všeobecnosti platí, že príjmy zo zamestnania sa zdania v tom štáte, kde došlo k výkonu ?innosti. Na zabránenie dvojitého zdanenia slúžia metódy na zamedzenie dvojitého zdanenia, a to metóda zápo?tu dane alebo metóda vy?atia príjmov.

Ak ste mali v roku 2022 len príjmy zo závislej ?innosti, vyplníte da?ové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typu A, kde uvediete na príslušných riadkoch príjmy zo Slovenska, aj zo zahrani?ia, ako aj sociálne a zdravotné poistenie a následne si vyberiete metódu zápo?tu dane alebo vy?atia príjmov, pod?a toho, ?o je pre Vás výhodnejšie.

Da?ové priznanie k dani z príjmov typu B si vyberiete, ak ste mali aj iné príjmy (zo živnosti), okrem príjmov zo závislej ?innosti. Taktiež tu fyzická osoba uvedie svoje príjmy, poistné a použije vhodnú metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia pod?a uzatvorenej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s príslušnou krajinou. Nezabudnite však vyplni? aj oddiel s názvom „ Miesto na osobitné záznamy da?ovníka“, kde musíte uvies? kód štátu (pod?a príjmu).