Na za?iatku školského roka 2021/2022 musia rodi?ia detí, ktorí navštevujú posledný ro?ník materskej školy a základnú školu rieši? otázku oh?adom výberu medzi zvýhodneným da?ovým bonusom a dotáciou na stravovanie. Ide o deti vo veku 6 až 15 rokov.

?o je pre rodi?a výhodnejšie?

Dotácia na stravovanie je vo výške 1,30€ na de?. Ale iba za taký de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo vzdelávania v škole, príp. v škôlke a odobralo stravu. V roku 2021 prostredníctvom dotácie na stravovanie získa rodi? maximálne 26,00€. Napríklad ak má mesiac september 20 vyu?ovacích dní, dotácia na stravu bude 20 x 1,30€ = 26,00€. V roku 2022 je maximálna suma, ktorú je možné prostredníctvom dotácie na stravovanie získa? 29,90€.

?alšou nevýhodou uplatnenia dotácie na stravovanie je fakt, že ak sa rozhodnete pre dotáciu na stravovanie a vaše die?a z rôznych dôvodov školu navštevova? nebude, už sa v danom školskom roku nemôžete rozhodnú? pre da?ový bonus ani v ro?nom zú?tovaní alebo da?ovom priznaní.

Da?ový bonus od 1.7.2021 je pre deti vo veku od 6 do 15 rokov 39,47€, ?o predstavuje 1,7-násobok základnej sumy da?ového bonusu. Od 1.1.2022 bude zvýhodnený da?ový bonus pre deti vo veku od 6 do 15 rokov vo výške 43,60€.

Z uvedeného je jasné, že uplatnenie da?ového bonusu je pre rodi?a výhodnejšie. Dokonca aj samotné Ministerstvo financií SR alebo Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny na svojich stránkach odporú?a pre rodi?ov uplatni? da?ový bonus.

Dotáciu na stravovanie možno odporu?i? rodi?om jedine vtedy, ak nemá ani jeden z rodi?ov nárok na uplatnenie da?ového bonusu. Nárok na da?ový bonus nemá rodi? vtedy, ak nedosiahne zdanite?né príjmy zo závislej ?innosti, z podnikania alebo z inej samostatne zárobkovej ?innosti  aspo? vo výške 6-násobku minimálnej mzdy. 6-násobok minimálnej mzdy predstavuje pre rok 2021 sumu 3.738,00€.

V prípade ak ste zamestnancom a rozhodli by ste sa pre dotáciu na stravovanie a doteraz ste poberali da?ový bonus, treba o tom okamžite informova? vášho zamestnávate?a.