Da?ový bonus na zaplatené úroky predstavuje príspevok pre mladých. Je to štátny príspevok, ktorý je možné využi? za ur?itých podmienok. Je potrebné o? žiada? a to bu? prostredníctvom da?ového priznania (najneskôr do 31.3.2023, resp. 30.6.2023) alebo ro?ného zú?tovania (najneskôr do 15.2.2023, ?o je termín, kedy musíte zamestnávate?a požiada? o zú?tovanie). Da?ový bonus na zaplatené úroky sa môže uplatni? prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po 31.12.2017. Bonus je možné získa? na 5 rokov (po sebe nasledujúcich), pri?om za?iatok nároku na bonus za?ína úro?ením úveru/od na?erpania hypotéky.

Hypotéka resp. úver na bývanie musí by? poskytnutý na ú?ely:

 • kúpa tuzemského bytu alebo rodinného domu (tuzemská = na území SR),
 • výstavba tuzemskej nehnute?nosti ur?enej na bývanie,
 • zmena tuzemskej stavby ur?enej na bývanie – rekonštrukcia.

Podmienky získania:

 • vek od 18 do 35 rokov pri podpise žiadosti o hypotéku (v prípade, ak sú na jeden úver 2 žiadatelia o úver, splnenie podmienky platí pre obidvoch),
 • uplatni? si ho môže len hlavný dlžník (spoludlžníkovi nárok na da?ový bonus na zaplatené úroky nevzniká),
 • musí by? splnená podmienka hrubého príjmu a teda priemerný mesa?ný príjem dosiahnutý za kalendárny rok, predchádzajúci  kalendárnemu roku, v ktorom da?ovník uzavrel zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesa?nej mzdy zamestnanca, zistenej Štatistickým úradom SR, za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom bola uzavretá zmluva o úvere na bývanie (v prípade, ak sú na jeden úver 2 žiadatelia o úver, splnenie podmienky platí pre obidvoch),
 • úhrn zdanite?ných príjmov zo Slovenska tvorí najmenej 90% zo všetkých príjmov,
 • nie je možné dostáva? da?ový bonus a zárove? pobera? štátny príspevok na inej nehnute?nosti,
 • hypotéka musí by? poskytnutá bankou,
 • splatnos? hypotéky musí by? 5 – 30 rokov.

Výška da?ového bonusu:

 • 50 % zo zaplatených úrokov zo sumy 50 000€ na jednu tuzemskú nehnute?nos? ur?enú na bývanie,
 • maximálne však do výšky 400€.

Priemerná mesa?ná nominálna mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky v roku 2021 dosiahla 1 211 eur, teda 1,3 násobok tejto sumy predstavuje 1 574,30 eura, táto suma priemerného mesa?ného príjmu saposudzuje pri zmluvách uzatvorených v roku 2022 (Zdroj: Finan?ná správa SR). Da?ovník, ktorý si uplat?uje da?ový bonus na zaplatené úroky je povinný priloži? k da?ovému priznaniu potvrdenie vystavené bankou. V prípade ro?ného zú?tovania da?ovník podpíše ?estné vyhlásenie o tom, že mu nebol poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenom pred 1.1.2018, na ktorý sa uplat?uje štátny príspevok.


Da?ový bonus na zaplatené úroky sa zaokrúh?uje na dve desatinné miesta matematicky. O sumu da?ového bonusu na zaplatené úroky sa znižuje da? da?ovníka. Výšku príjmu a vek nie je potrebné sledova? každý rok. Podmienku je potrebné sledova? len raz a to v roku, v ktorom da?ovník podpísal zmluvu o úvere.


Pozor si treba dáva? pri refinancovaní hypotéky, kedy o nárok na da?ový bonu na zaplatené úroky prichádzate. Dovtedy uplat?ovanú sumu z da?ového bonusu nemusíte vraca? spä?, ale v období ?alších rokov už strácate nárok na vyplatenie da?ového bonusu na zaplatené úroky, z dôvodu refinancovania hypotéky.