Od 1.1.2023 došlo k zmene výšky a podmienok nároku na da?ový bonus na die?a. Da?ový bonus na die?a, t. j. jeho výšku, ako aj podmienky nároku upravuje § 33 zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Da?ovníci, ktorí majú nárok na uplatnenie da?ového bonusu na die?a, majú tzv. da?ové zvýhodnenie. Uplatnením da?ového bonusu na die?a si da?ovník priamo zníži vypo?ítanú da? z príjmov fyzickej osoby.

Da?ový bonus si môže zamestnanec uplat?ova? mesa?ne alebo ro?ne. Pokia? si da?ový bonus na die?a uplat?uje zamestnanec mesa?ne, zamestnávate? mu zníži vypo?ítaný preddavok na da? z príjmov fyzických osôb zo závislej ?innosti o výšku da?ového bonusu. Pre zamestnanca to znamená vyššiu ?istú mesa?nú mzdu. Ak si da?ový bonus na die?a uplat?uje zamestnanec alebo SZ?O ro?ne (v ro?nom zú?tovaní dane alebo v da?ovom priznaní),znamená to pre neho zníženie vypo?ítanej dane z príjmov v da?ovom priznaní k dani z príjmov.

Podmienky nároku na da?ový bonus na die?a od 1.1.2023

  • da?ový bonus na die?a je možné uplatni? na každé vyživované nezaopatrené die?a žijúce s da?ovníkom v domácnosti,
  • da?ový bonus na die?a si môže uplatni? len jeden z rodi?ov, bu? matka alebo otec / ak sa rodi?ia nedohodnú, tak prednos? má vždy matka. V prípade, ak majú rodi?ia viacero detí, nemôžu si da?ový bonus na deti rozdeli?. Môžu sa dohodnú? iba na rozdelení obdobia, za ktoré bude uplat?ova? da?ový bonus každý z rodi?ov na všetky deti,
  • da?ový bonus na die?a vo veku od 5 do 18 rokov si nemôže uplatni? da?ovník, ktorému sa poskytuje dotácia na stravu v školských zariadeniach.

Výška nároku na da?ový bonus na die?a od 1.1.2023

Výška da?ového bonusu na die?a sa rozde?uje od 1.1.2023 do dvoch vekových skupín – do 18 rokov a nad 18 rokov veku die?a?a. Výška sumy da?ového bonusu je ohrani?ená príslušným percentom zo základu dane (?iastkového základu dane) pod?a po?tu vyživovaných detí.

Mesa?ná suma da?ového bonusu na die?a od 1.1.2023

Do 18 rokov die?a?a140€
Nad 18 rokov die?a?a50€

Suma 140€ sa poskytuje, ak na die?a nedostáva da?ovník dotáciu na stravovanie v školských zariadeniach.

Maximálna výška da?ového bonusu na die?a je ohrani?ená percentom zo základu dane (?iastkového základu dane) z príjmov zo závislej ?innosti (zo zamestnania) alebo percentom zo základu dane (?iastkového základu dane) z príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej ?innosti alebo ich úhrnu, a to nasledovne:

Po?et detíPercentuálny limit základu dane (?iastkového základu dane)
120%
227%
334%
441%
548%
6  a viac detí55%

Pri zamestnancovi sa za základ dane (?iastkový základ dane) pri výpo?te mesa?nej sumy da?ového bonusu v roku 2023 považuje hrubá mzda mínus odvody zamestnanca za príslušný kalendárny mesiac u zamestnávate?a. Pri výpo?te ro?nej sumy da?ového bonusu v roku 2023 (v ro?nom zú?tovaní dane, resp. v da?ovom priznaní k dani z príjmov) sa za základ dane považuje výška ?iastkového základu dane zo závislej ?innosti za rok 2023 (výška je známa z potvrdenia o zdanite?ných príjmoch zo závislej ?innosti od zamestnávate?a). U živnostníka, resp. inej SZ?O sa za základ dane (?iastkový základ dane) pri výpo?te ro?nej sumy da?ového bonusu na die?a v roku 2023 považuje ?iastkový základ dane, t. j. príjmy mínus výdavky pod?a § 6 ods. 1 a 2 za rok 2023.

Príklad:

Zamestnanky?a má hrubú mzdu 950€, má dve deti vo veku 9 a 11 rokov. ?iastkový základ dane pri hrubej mzde 950€ je 822,70€. Nárok na da?ový bonus je 140€ x 2, ?o je 280€. Sú?asne však výška da?ového bonusu môže by? najviac 27% ?iastkového základu dane, teda 222,13€. Mesa?ný da?ový bonus teda nebude ma? zamestnanky?a 280€, ale iba 222,13€.