Ako každý rok, aj tento rok majú da?ovníci možnos? poukáza? 2 %, resp. 3 % zo zaplatenej dane z príjmov vybranej neziskovej organizácii. Toto poukázanie nie je povinné, preto ak sa da?ovník rozhodne nepoukáza? žiadnej organizácii percentá z dane, celá zaplatená da? poputuje do štátneho rozpo?tu.

Prijímate?om podielu zaplatenej dane môže by? iba prijímate?, ktorým je:

 • ob?ianske združenie,
 • nadácia,
 • neinvesti?ný fond,
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
 • ú?elové zariadenie cirkví a náboženskej spolo?nosti,
 • organizácia s medzinárodným prvkom,
 • Slovenský ?ervený kríž,
 • subjekty výskumu a vývoja.

Konkrétny zoznam prijímate?ov, ktorým môže by? darovaný podiel zo zaplatenej dane, zverej?uje Notárska komora SR každý rok do 15. januára a môžeme ho nájs? na stránke Notárskej komory alebo na stránke Finan?nej správy.

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si sami podávajú da?ové priznanie, ozna?ia priamo v da?ovom priznaní rozhodnutie o poukázaní podielu zo zaplatenej dane. Fyzické osoby, ktorým robí ro?né zú?tovanie zamestnávate?, majú povinnos? predloži? da?ovému úradu na osobitnom tla?ive Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Fyzická osoba môže poukáza? podiel vo výške 2 % zo zaplatenej dane. Ak však v predchádzajúcom zda?ovacom období odpracovala viac ako 40 hodín dobrovo?níckej ?innosti, môže darova? až 3 % z dane. V tomto prípade je povinná predloži? da?ovému úradu aj písomné potvrdenie o tom, že vykonávala dobrovo?nícku ?innos? pod?a osobitného predpisu. Minimálna výška podielu zaplatenej dane je 3 eurá.

Fyzická osoba, ktorá si sama podáva da?ové priznanie, je v tomto prípade povinná:

 • vyplni? v da?ovom priznaní „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pod?a § 50 Zákona“ a toto da?ové priznanie poda? v lehote do 31. marca 2023, alebo v pred?ženej lehote do 30.6.2023, resp. 30.9.2023,
 • zaplati? da? vypo?ítanú v da?ovom priznaní, aby nevznikol da?ový nedoplatok. V súvislosti s poukázaním podielu zaplatenej dane sa za da?ový nedoplatok považuje nedoplatok, ktorý nebol uhradený do 15. d?a odo d?a uplynutia lehoty na podanie da?ového priznania a zárove? suma presahuje 5 eur. Pri bezhotovostných prevodoch z bankového ú?tu sa za de? úhrady považuje de?, kedy bola platba odpísaná z ú?tu da?ovníka,
 • Ako prílohu da?ového priznania poda? potvrdenie o vykonaní dobrovo?níckej ?innosti a túto skuto?nos? zaškrtnú? v da?ovom priznaní, ak má nárok darova? 3 % z dane.

Fyzická osoba, ktorej zamestnávate? vykonal ro?né zú?tovanie preddavkov na da? z príjmov zo závislej ?innosti, musí v tomto prípade poda? na samostatnom tla?ive „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby pod?a § 50 zákona“, ktoré má štruktúrovanú formu a je zverejnené na stránke finan?nej správy. Toto vyhlásenie je povinná poda? správcovi dane v lehote do 30. apríla 2023 spolu s potvrdením o zaplatení dane z príjmov zo závislej ?innosti, ktoré obdrží od zamestnávate?a na predpísanom tla?ive, a potvrdením o vykonaní dobrovo?níckej ?innosti, ak poukazuje podiel do výšky 3 % zaplatenej dane.

Právnická osoba

Právnická osoba môže poukáza? 2 % z dane iba v prípade, že v predchádzajúcom zda?ovacom období alebo najneskôr v lehote na podanie da?ového priznania darovala finan?né prostriedky organizácii na verejnoprospešný ú?el minimálne vo výške 0,5 % zo zaplatenej dane, v opa?nom prípade má právo darova? iba 1 % zo zaplatenej dane. Právnická osoba má na rozdiel od fyzickej osoby možnos? rozdeli? tento podiel z dane viacerým prijímate?om, avšak minimálne vo výške 8 eur pre jedného prijímate?a.

Pri poukázaní podielu z dane je potrebné, aby právnická osoba vyplnila priamo v da?ovom priznaní ?as? „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby“. Taktiež musí zaplati? da? vypo?ítanú v da?ovom priznaní, aby nevznikol da?ový nedoplatok.

Správca dane je po splnení podmienok povinný previes? podiely zaplatenej dane na ú?et prijímate?a do 3 mesiacov po lehote na podanie vyhlásenia, resp. da?ového priznania.