Digitálne euro by fungovalo ako elektronická verzia eura. Vydávala by ju Európska centrálna banka. Novinka by tak fungovala sú?asne s tradi?nými bankovkami a mincami. Dalo by sa tak nakupova?, plati? a spori? ako s terajším eurom.

Banka si od novinky s?ubuje aj potenciálne výhody pre podnikate?ov a ?udí v celej eurozóne a teda aj v biznise u nás. Napríklad, že by sme platili rýchlejšie a efektívnejšie, ?o by pomohlo slovenským podnikate?om pri zlepšení cash flow. Mohlo by to vraj prinies? aj vä?šiu transparentnos? vo finan?ných transakciách, teda akúsi pomoc v boji proti podvodom a nelegálnym aktivitám.

A výhody pre bežných Slovákov? Banka si myslí, že jednoduchšie transakcie. ?udia by mohli využíva? digitálne euro na pohodlné a jednoduché platby online aj offline. Platby by prebiehali v princípe „z mobilu do mobilu.“ Digitálne euro by malo by? zabezpe?ené šifrovaním, ?o by znamenalo vyššiu ochranu finan?ných prostriedkov.

Európska centrálna banka chce v prípravnej fáze získa? názory a spätnú väzbu od verejnosti na digitálne euro, aby mohla nastavi? pravidlá. Táto fáza zavedenia digitálneho eura potrvá dva roky.

Používanie digitálnej meny by malo by? na dobrovo?nej báze a bez poplatkov a taktiež bez bankového ú?tu. „Novinka v platení“ by sa nemala da? sfalšova? ani kopírova?. Niektoré krajiny, napríklad v Karibiku, už digitálne meny spustili.