Národná rada SR 7. februára 2023 schválila novelu zákona ?. 417/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi. V rámci novely bol prijatý aj návrh na opätovné zavedenie tzv. „obedov zadarmo“ pre všetky deti. Štátna dotácia bude opä? zavedená od 1. mája 2023.

Plošné zavedenie dotácie na stravu pre deti je v návrhu odôvodnené neustále sa zvyšujúcimi životnými nákladmi domácností s de?mi.

O dotáciu rodi? žiada tla?ivom – návratkou. Tú musí rodi? resp. zákonný zástupca die?a?a doru?i? zariadeniu školského stravovania najneskôr do dátumu, ktorý si ur?í samotné zariadenie. Vzh?adom na zmenu kategórií oprávnených detí sa od 01.05.2023 už nebude prihliada? na to, ?i je rodi? poberate?om da?ového bonusu na die?a, t. j. die?a?u od 01.05.2023 môže by? poskytnutá dotácia na stravu aj v prípade, ak na? rodi? poberá da?ový bonus.

Kto bude ma? nárok na „obedy zadarmo“ od 1.5.2023?

Budú to deti, ktoré navštevujú:

  • posledný ro?ník materskej školy alebo základnú školu, ak rodi? (fyzická osoba, ktorej je die?a zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu) písomne o príspevok požiada danú školskú jedále? pri zápise die?a?a na stravovanie,
  • materskú školu (okrem detí navštevujúcich posledný ro?ník materskej školy) a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
  • materskú školu, ak je v nej aspo? 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi (netýka sa detí v poslednom ro?níku materskej školy),
  • základnú školu a majú individuálny študijný plán bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní, a to za takých istých podmienok, ako žiaci študujúci dennou formou.

Dotáciu na stravu je možné zria?ovate?ovi poskytnú? len na vyššie uvedené kategórie oprávnených detí. V tejto súvislosti je potrebné predloži? na úrady podklady k poskytnutiu dotácie na stravu najneskôr do 10.05.2023, ak má by? dotácia na stravu alebo doplatok dotácie na stravu poskytnutý do 25.05.2023.

Výška dotácie na stravovanie detí od 1.5.2023

  • 1,40 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo výchovno-vzdelávacej ?innosti v materskej škole a stravovalo sa,
  • 2,10 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo vyu?ovania v základnej škole na prvom stupni a stravovalo sa (za vyu?ovanie v základnej škole sa považuje aj individuálne vzdelávanie, ktoré sa uskuto??uje bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní v ZŠ),
  • 2,30 eur/každý de?, v ktorom sa die?a zú?astnilo vyu?ovania v základnej škole na druhom stupni a stravovalo sa (taktiež platí, že za vyu?ovanie sa považuje aj individuálne vzdelávanie bez pravidelnej ú?asti na vzdelávaní v ZŠ).

Pokia? si die?a na základe posúdenia ošetrujúceho lekára vyžaduje osobitné stravovanie pre svoj zdravotný stav (napr. má celiakiu, teda bezlepkovú stravu) a nemôže sa stravova?, pretože školská jedále? nezabezpe?í potrebné diétne jedlo, dotáciu na stravovanie školská jedále? vyplatí rodi?ovi die?a?a (alebo fyzickej osobe, ktorej je die?a zverené do starostlivosti rozhodnutím súdu).

V januári 2023 poberalo dotáciu na stravu 56 736 detí. Je predpoklad, že táto zmena pozitívne ovplyvní po?et detí, ktoré prejavia záujem o dotáciu na stravu s nárastom o približne 490-tisíc detí. Novela zákona má za?a? plati? od 1. mája 2023.