V dôsledku zvyšovania cien energií, Ministerstvo hospodárstva SR opä? zverejnilo výzvu na prekladanie žiadosti na dotáciu na pokrytie zvýšených výdavkov elektrickej energie a plynu. Dotácia sa týka prvého kvartálu roku 2023, teda obdobia od 1. januára 2023 do 31. marca 2023.

Výzva bola vyhlásená 21.2.2023 a lehota na predkladanie žiadostí je do 30.06.2023.

Kto je oprávneným žiadate?om?

Oprávneným žiadate?om o dotáciu môže by? subjekt, ktorý vykonáva hospodársku ?innos?. O dotáciu môže požiada? bez oh?adu na jeho právny status, spôsob financovania a ve?kos? podniku. To znamená, že o dotáciu môže požiada? mikro, malý, stredný, alebo aj ve?ký podnik. Musí však ma? odberné miesto na území Slovenskej republiky.   Oprávneným žiadate?om o dotáciu môže by? aj podnik v ?ažkostiach.

Aké podmienky musí sp??a??

Medzi hlavné podmienky, ktoré musí sp??a? subjekt žiadajúci o dotáciu patrí: 

  • nesmie by? vo?i nemu vedené konkurzné konanie, nesmie by? v konkurze, alebo reštrukturalizácii;
  • v predchádzajúcich troch rokoch neporušil zákaz nelegálneho zamestnávania;
  • nemá v sociálnej pois?ovni evidované nedoplatky na poistnom a v zdravotnej pois?ovni neevidujú vo?i nemu poh?adávky po splatnosti;
  • nenárokuje sa vo?i nemu vrátenie pomoci, ktorú Komisia ozna?ila ako neoprávnenú a nezlu?ite?nú s vnútorným trhom;
  • nejedná sa o subjekt, ktorý má právoplatne uložený trest zákazu prijíma? dotácie, subvencie, alebo zákaz prijíma? pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie;

Kto nie je oprávneným žiadate?om?

  • Oprávneným žiadate?om o dotáciu nie je podnik, ktorý nemal zriadené odberné miesto pre odber elektriny alebo plynu v oprávnenom období.
  • Výzva sa vz?ahuje na všetky sektory podnikania okrem úverových a finan?ných inštitúcií.
  • Výzva sa nevz?ahuje na fyzické osoby nepodnikate?ov a to aj v prípade, že svoju nehnute?nos? prenajímajú podnikate?ským subjektom.
  • Nesmie sa jedna? o podnik, na ktorý sa vz?ahujú sankcie prijaté Európskou úniou v súvislosti s konfliktom na Ukrajine.

Ako sa predkladá žiados? na dotáciu?

Žiados? o poskytnutie dotácie sa predkladá prostredníctvom formulára v elektronickej podobe, ktorý je zverejnený na webovej stránke  poskytovate?a energodotacie.mhsr.sk. Žiados? sa predkladá z elektronickej schránky žiadate?a a musí by? autorizovaná prostredníctvom kvalifikovaného elektronického podpisu, uznaným spôsobom autorizácie, alebo zdokonaleným elektronickým podpisom založeným na kvalifikovanom certifikáte.

Oprávnený žiadate? môže predklada? žiados? vždy za mesiac oprávneného obdobia spätne. Konkrétny termín, od ktorého bude možné predklada? žiadosti za predchádzajúci mesiac bude zverejnené prostredníctvom oznámenia na webovej stránke https//:energodotacie.mhsr.sk .

Aká je výška dotácie?

Dotácia sa môže poskytnú? do výšky 80 % oprávnených nákladov.

Výška oprávnených nákladov sa vypo?íta ako sú?in spotrebovanej elektrickej energie alebo plynu a rozdiel medzi priemernou cenou, ktorú zaplatil žiadate? za oprávnené obdobie a zastropovanou cenou. Zastropovaná cena elektrickej energie je 199 eur za 1 MWh a v prípade plynu 99 eur za 1 MWh.
Žiadate? už však v žiadosti nemusí zadáva? spotrebu elektriny alebo plynu. Po zadaní odberného miesta budú tieto informácie systémom doplnené automaticky. Týmto spôsobom chcú zamedzi? chybovosti vo vyp??aní žiadosti. Subjekt zadáva tieto informácie len v prípade, ak sa mu tieto informácie nedoplnia automaticky.