V praxi sa ?asto stretávame s tým, že klienti, ktorí nie sú platcami DPH ani len netušia, že v prípade, ke? si platia reklamu u zahrani?ného dodávate?a, sú povinní sa registrova? na da?ovom úrade a zaplati? DPH z vyfakturovanej sumy.

Najmä nadnárodné reklamné spolo?nosti ako Facebook alebo Google neriešia, komu službu poskytujú.  ?i máte I? DPH alebo nie. Berú to ako samozrejmos?, že v rámci  Európskej únie má zdanite?ná osoba povinnos? ma? platné I? DPH pri prijímaní služby z iného ?lenského štátu. Preto všetky ich faktúry vystavujú bez DPH s tým, že DPH máte odvies?  vy, vo vašej krajine.

V prípade, ak chce zdanite?ná osoba prija? službu z iného ?lenského štátu alebo poskytnú? službu do iného ?lenského štátu, je povinná sa registrova? na Finan?nej správe SR pod?a § 7a zákona o DPH. Registrácia je nutná ešte pred prijatím resp. poskytnutím služby. Príslušný da?ový úrad jej vydá osved?enie o registrácii DPH s identifika?ným ?íslom DPH, ktoré bude používa? pri podaní da?ového priznania. Nejde však o klasického platcu, pretože zdanite?ná osoba registrovaná pod?a § 7a zákona o DPH je povinná odvies? DPH z prijatej služby, nemá však nárok na žiadne odpo?ty.

V prípade, ak je zdanite?ná osoba povinná komunikova? s finan?nou správou elektronicky, registrácia prebieha prostredníctvom formulára na stránke finan?nej správy. Samotný formulár má názov Žiados? o registráciu, oznámenie zmien, žiados? o zrušenie registrácie na da? z príjmov, da? z pridanej hodnoty a da? z poistenia. Da?ový úrad pridelí identifika?né ?íslo pre da? najneskôr do 7 dní od doru?enia žiadosti o registráciu.

Žiados? o registráciu pod?a § 7a nemusí zdanite?ná soba podáva? v prípade, ke? už je registrovaná pod?a §7 zákona o DPH z dôvodu nadobudnutia tovaru z iného ?lenského štátu.

Po prijatí služby z iného ?lenského štátu je zdanite?ná osoba s udeleným I? DPH povinná do 25. d?a v nasledujúcom mesiaci poda? da?ové priznanie k dani z pridanej hodnoty a aj príslušnú da? zaplati?.

Pri dodaní služby s miestom dodania v inom ?lenskom štáte je zdanite?ná osoba s prideleným I? DPH povinná poda? súhrnný výkaz za každý kalendárny štvr?rok, v ktorom službu dodala. Súhrnný výkaz je povinná poda? do 25 dní po skon?ení príslušného kalendárneho štvr?roka. V prípade, ak po?as štvr?roka žiadnu službu nedodá, nulový súhrnný výkaz sa nepodáva.