Každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá prijíma tržby (v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami) za predaný tovar, alebo poskytnuté vymedzené služby (vi? nižšie) na základe oprávnenia na podnikanie     

– osoba zapísaná v obchodnom registri,

– osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia, 

– osoba, ktorá podniká na základe iného ako živnostenského oprávnenia pod?a osobitných predpisov,

– tzv. samostatne hospodáriaci ro?ník

je povinná používa? na evidenciu tržieb on-line registra?nú pokladnicu (ORP)/virtuálnu registra?nú pokladnicu (VRP).

Služby, na ktoré sa vz?ahuje používanie ORP/VRP z prílohy ?.1 zákona o ERP:

1. Oprava a údržba motorových vozidiel

2. Predaj, údržba a oprava motocyklov a ich dielov a príslušenstva

3. Taxislužba

4. Ostatná osobná pozemná doprava i. n., a to len pri prevádzke lanoviek, pozemných lanoviek, lyžiarskych vlekov, ak nie sú sú?as?ou mestských, prímestských alebo ve?komestských prepravných systémov

5. Ved?ajšie ?innosti v pozemnej doprave a to len pri prevádzke parkovacích priestorov

6. Hotelové a podobné ubytovanie

7. Turistické a iné krátkodobé ubytovanie

8. Autokempingy, táboriská a miesta pre karavány

9. Ostatné ubytovania 

10. Reštaura?né ?innosti a mobilný predaj jedál

11. Dodávka jedál

12. Ostatné jedálenské služby

13. Služby pohostinstiev

14. Životné poistenie

15. Neživotné poistenie 

16. Právne ?innosti

17. Ú?tovnícke a audítorské ?innosti, vedenie ú?tovných kníh; da?ové poradenstvo

18. Vedenie firiem

19. Služby v oblasti styku a komunikácie s verejnos?ou

20. Poradenské služby v oblasti podnikania a riadenia

21. Architektonické ?innosti

22. Inžinierske ?innosti a súvisiace technické poradenstvo

23. Technické testovanie a analýzy

24. Reklamné agentúry

25. Predaj vysielacieho ?asu

26. Prieskum trhu a verejnej mienky

27. Špecializované dizajnérske ?innosti

28. Fotografické ?innosti

29. Prekladate?ské a tlmo?nícke ?innosti

30. Veterinárne ?innosti 

31. Prenájom a lízing automobilov a ?ahkých motorových vozidiel okrem prenájmu pod?a zmluvy o kúpe prenajatej veci

32. Prenájom a lízing rekrea?ných a športových potrieb okrem prenájmu pod?a zmluvy o kúpe prenajatej veci

33. Prenájom videopások a diskov okrem prenájmu pod?a zmluvy o kúpe prenajatej veci

34. Prenájom a lízing ostatných osobných potrieb a potrieb pre domácnos? okrem prenájmu pod?a zmluvy o kúpe prenajatej veci

35. ?innosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania

36. ?innosti agentúr sprostredkujúcich zamestnania na dobu ur?itú

37. Ostatné poskytovanie ?udských zdrojov

38. ?innosti cestovných agentúr

39. ?innosti cestovných kancelárií 

40. Ostatné rezerva?né služby a súvisiace ?innosti

41. Súkromné bezpe?nostné služby

42. Služby spojené s prevádzkovaním bezpe?nostných systémov

43. Pátracie služby

44. ?innosti nemocníc

45. ?innosti všeobecnej lekárskej praxe

46. ?innosti špeciálnej lekárskej praxe

47. Zubná lekárska prax

48. Ostatná zdravotná starostlivos?

49. Prevádzka športových zariadení

50. ?innosti športových klubov

51. Fitnescentrá

52. ?innosti lunaparkov a zábavných parkov

53. Oprava po?íta?ov a periférnych zariadení

54. Oprava komunika?ných zariadení

55. Oprava spotrebnej elektroniky

56. Oprava domácich zariadení a zariadení pre dom a záhradu

57. Oprava obuvi a koženého tovaru

58. Oprava nábytku a domácich zariadení

59. Oprava hodín, hodiniek a šperkov

60. Oprava iných osobných potrieb a potrieb pre domácnos?

61. Pranie a chemické ?istenie textilných a kožušinových výrobkov okrem poži?iavania bielizne, pracovných odevov, vecí súvisiacich s prá?ov?ou, dodávky plienok a poskytovania pracích a ?istiacich služieb u zákazníka

62. Kadernícke a kozmetické služby

63. Pohrebné a súvisiace služby

64. Služby týkajúce sa telesnej pohody

65. Ostatné osobné služby, a to len pri strihaní psov, pri opatrovate?ských službách domácich zvierat, pri ?innosti hotelov pre zvieratá, pri službách svadobných kancelárií a pri ?innosti štúdií poskytujúcich tetovanie a piercing

Medzi služby, ktoré nepodliehajú povinnosti evidencie v ERP patria napr. prenájom nehnute?ností, upratovacie práce, administratívne práce, stavebné ?innosti (elektroinštala?né práce, zemné práce, murárske práce, ma?ovanie) a iné. 

Povinnos? evidova? tržbu sa nevz?ahuje ani na predaj:

– cenín okrem poukazu pod?a osobitného predpisu, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tla?e a periodickej tla?e;

– mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberate?ských mincí, hárkov bankoviek a súborov obehových mincí;

– tovaru prostredníctvom predajných automatov,

– živých zvierat okrem akváriových rybi?iek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škre?kov, mor?iat a iných hlodavcov,

– doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb at?.

Pýtate sa, ?o ke? sa Vaša elektronická registra?ná pokladnica pokazí? Zatia? budete musie? vystavova? paragóny, ktoré budú nepretržite o?íslované, a ke? dôjde k obnove systému, ste povinný tieto paragóny zaevidova? vo Vašej pokladnici najneskôr do 10 dní po uplynutí mesiaca, v ktorom došlo k obnove systému.