Index da?ovej spo?ahlivosti je projektom finan?nej správy, ktorého cie?om je posilni? dobrovo?né plnenie da?ových povinností a zárove? odmeni? da?ové subjekty za ich zodpovedné plnenie si povinností vo?i štátu. Legislatívna úprava je obsiahnutá v § 53d – Index da?ovej spo?ahlivosti, zákona ?. 563/2009 Z. z. o správe daní („da?ový poriadok“) a následne kritériá sú ustanovené Vyhláškou MF SR ?. 544/2021 Z. z. o kritériách na ur?enie indexu da?ovej spo?ahlivosti.

?o je index da?ovej spo?ahlivosti?

Ide o hodnotenie da?ového subjektu na základe viacerých kritérií stanovených finan?nou správou. Vz?ahuje sa na všetky právnické osoby s príjmami z podnikania a fyzické osoby, ktoré majú príjmy z podnikania alebo inej samostatne zárobkovej ?innosti. Zoznam hodnotených da?ových subjektov je zverejnený na portáli finan?nej správy v informa?ných zoznamoch, v ktorom je uvedené:

 • da?ové identifika?né ?íslo,
 • identifika?né ?íslo organizácie, ak bolo pridelené,
 • názov právnickej osoby/ meno a priezvisko fyzickej osoby,
 • obec, PS?, ulica, ?íslo, kód štátu (štát),
 • index da?ovej spo?ahlivosti.

Kritériá na ur?enie indexu da?ovej spo?ahlivosti spo?ívajú v plnení povinností:

 1. poda? da?ové priznanie v lehote pod?a osobitných predpisov,
 2. poda? súhrnný výkaz a kontrolný výkaz pod?a osobitného predpisu,
 3. poda? hlásenie o vyú?tovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej ?innosti a preh?ad o zrazených a odvedených preddavkoch na da? z príjmov zo závislej ?innosti v lehote pod?a osobitného predpisu,
 4. uvies? da? v da?ovom priznaní alebo v dodato?nom da?ovom priznaní v správnej výške,
 5. uvies? sumu, ktorú mal da?ový subjekt vykáza? pod?a osobitného predpisu a sumu, na ktorú si uplatnil nárok pod?a osobitného predpisu v da?ovom priznaní alebo
  v dodato?nom da?ovom priznaní v správnej výške,
 6. zaplati? alebo odvies? v ustanovenej lehote da? pod?a osobitných predpisov a iné pe?ažné plnenie,
 7. zaplati? colný dlh, pokuty a iné platby vymerané alebo uložené pod?a colných predpisov, da? z pridanej hodnoty pri dovoze a spotrebnú da? pri dovoze v ustanovenej lehote alebo v ustanovenej výške,
 8. umožni? vykonanie da?ovej kontroly a preukáza? skuto?nosti potrebné na správne zistenie dane pod?a osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ur?uje da? pod?a pomôcok,
 9. vo vz?ahu k používaniu elektronickej registra?nej pokladnice alebo pokladnice e-kasa klient pod?a osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty pod?a osobitného predpisu,
 10. ú?tovných jednotiek pod?a osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty pod?a osobitného predpisu,
 11. vo vz?ahu k obmedzeniu platieb v hotovosti pod?a osobitného predpisu, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty pod?a osobitného predpisu,
 12. vo vz?ahu k spotrebným daniam pod?a osobitných predpisov, za porušenie ktorých sa ukladajú pokuty pod?a osobitných predpisov,
 13. za porušenie ktorých dochádza k zániku nároku na vrátenie nadmerného odpo?tu pod?a osobitného predpisu.

Na základe týchto kritérií môže by? da?ovému subjektu udelený status:

 • vysoko spo?ahlivý,
 • spo?ahlivý,
 • menej spo?ahlivý,
 • nehodnotený.

Správca dane poskytuje da?ovým subjektom vyhodnotených ako vysoko spo?ahlivý a spo?ahlivý viaceré benefity. Spo?ahlivé da?ové subjekty môžu využíva? iba benefity, ktoré sú ur?ené finan?nou správou, napríklad ur?enie termínu za?atia da?ovej kontroly na zistenie oprávnenosti nároku na vrátenie nadmerného odpo?tu alebo jeho ?asti po dohode s da?ovým subjektom. Vysoko spo?ahlivé da?ové subjekty sú oprávnené využíva? benefity, z ktorých ?as? je ur?ená finan?nou správou a ?as? vyplýva priamo z príslušných právnych predpisov, napríklad zníženie úhrady za vydanie záväzného stanoviska na polovicu.

Na druhej strane, da?ové subjekty vyhodnotené za menej spo?ahlivé, správca dane uplat?uje obmedzenia upravené v zákone. Toto obmedzenie spo?íva v ur?ení lehoty 8 dní na splnenie si povinnosti v súvislosti s vykonávaním da?ovej kontroly, vyrubovacieho konania alebo miestneho zis?ovania.