Po?as pandémie by sme preddavky na da? z príjmu mohli rozdeli? do 4. kategórií.

Prvú kategóriu tvoria da?ovníci, ktorí splnili podmienku poklesu tržieb najmenej o 40% oproti predchádzajúcemu roku v rovnakom ?ase. Da?ovníci, ktorí sp??ajú podmienku po?as pandémie a neplatia preddavky, budú povinní vyrovna? preddavky z k dani z príjmov v da?ovom priznaní za rok 2020. Netreba však zabudnú? na povinnos? predloži? správcovi dane vyhlásenie o poklese tržieb.

Do druhej kategórie by sme mohli zaradi? da?ovníkov, ktorí da?ové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 podali riadne do konca marca alebo neskôr po?as pandémie. Ak ich da?ová povinnos? na preddavky za rok 2019 je nižšia ako za prechádzajúci rok, ?iže rok 2018, da?ovník uhrádza preddavky v tej nižšej da?ovej povinnosti. Ak da?ovníkovi vznikne da?ový preddavok a požiada správcu dane o vrátenie bude mu vyhovené.

V prípade, ak da?ovník podal da?ové priznanie k dani z príjmov za rok 2019 riadne do konca marca alebo neskôr po?as pandémie a jeho da?ová povinnos? na preddavky za rok 2019 je vyššia ako v roku 2018, tak takýto da?ovník platí preddavky na da? z príjmov v nezmenenej výške, a to až do ukon?enia nasledujúceho mesiaca po skon?ení pandémie.

Do poslednej kategórie možno zaradi? da?ovníkov, ktorí požiadali správcu dane o individuálne platenie preddavkov na da?. Da?ovníci, ktorí takto urobili platia preddavky na da? pod?a výšky, ktorú im ur?il správca dane v rozhodnutí.