Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky d?a 14. februára 2023 rozhodli o mimoriadnom navýšení dôchodkov v rámci zákona ?. 71/2023 Z. z., ktorým sa mení a dop??a zákon
?. 461/2003 Z. z, o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

Rozhodnutie poslancov bolo zna?ne ovplyvnené rastúcou dôchodcovskou infláciou, ktorá spôsobila nárast cenovej hladiny tovarov i služieb od júla v roku 2022 do konca marca 2023. Sociálna pois?ov?a tak k 1. júlu 2023 automaticky vyplatí o 10,6 % vyššie dôchodky bez predošlej žiadosti dôchodcov.

Nako?ko dôjde k výnimo?nému navýšeniu dôchodkov v polovici roka 2023, v januári budúceho roka, kedy dochádza k riadnej valorizácii,  bude navýšenie o nie?o nižšie. Zárove? sa však od za?iatku roka 2024 budú môc? navyšova? dôchodky vždy v prípade, ak dôchodcovská inflácia od poslednej riadnej valorizácie dosiahne 5 %.

Porovnanie aktuálnej výšky dôchodku s dôchodkom po valorizácii 1. júla 2023

Dôchodok v roku 2023Navýšenie o sumuVýška dôchodku od 1. júla 2023
   200 €  21,20 €   221,20 €
   250 €  26,50 €   276,50 €
   300 €  31,80 €   331,80 €
   350 €  37,10 €   387,10 €
   400 €  42,40 €   442,40 €
   450 €  47,70 €   497,70 €
   500 €  53,00 €   553,00 €
   550 €  58,40 €   608,40 €
   600 €  63,60 €   663,60 €
   650 €  69,00 €   719,00 €
   700 €  74,20 €   774,20 €
   750 €  79,60 €   829,60 €
   800 €  84,80 €   884,80 €
   850 €  90,20 €   940,20 €
   900 €  95,40 €   995,40 €
   950 €100,70 €1 050,70 €
1 000 €106,00 €1 106,00 €

Zvyšovanie minimálnych dôchodkov

Výška minimálnych dôchodkov sa nezmenila od roku 2020, avšak v júli 2023 nastane zmena
a spolu s mimoriadnou valorizáciou dôjde taktiež k rastu výšky minimálnych dôchodkov z dôvodu rastúcej inflácie. Zárove? bude hodnota minimálnych dôchodkov od 1. júla 2023 viazaná na sumu životného minima a bude závisie? od po?tu odpracovaných rokov, t. j. v prípade 30-tich rokov dôchodkového poistenia bude minimálny dôchodok po?ítaný ako
136 % zo sumy životného minima. Výpo?et sumy sa bude meni? nasledovne:

  • navýšenie o 2 % za odpracovaných 31 – 39 rokov,
  • navýšenie o 3 % za odpracovaných 40 – 49 rokov,
  • navýšenie o 5 % za odpracovaných 50 – 59 rokov,
  • navýšenie o 7 % za dosiahnutý 60. a každý ?alší rok dôchodkového poistenia.