Minimálna mzda predstavuje najnižšiu úrove? mzdy, ktorú musí zamestnanec dosta? bez oh?adu na pracovné zaradenia, vykonanú prácu, dosiahnuté výsledky, ?i platobnú schopnos? zamestnávate?a. Je stanovená zákonným nariadením. Takto stanovená minimálna mzda plní sociálnu funkciu, ktorá má zabezpe?i? zamestnancovi, aby neklesol pod sociálne akceptovanú úrove?. Rovnako má ekonomickú úrove?, ktorá má motivova? k h?adaniu práce namiesto poberania sociálnych dávok.

Minimálna mzda je hrubá mzda zamestnanca. Hrubá mzda predstavuje mzdu pred zdanením a odpo?ítaním povinných odvodov do Sociálnej a zdravotnej pois?ovne: Hrubá mzda – odvody do SP a ZP (13,4%) – preddavok na da? (19%) – ostatné zrážky = ?istá mzda zamestnanca.

Suma minimálnej mzdy bolaMinisterstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ?. 300/2022 Z. z.  na rok 2023 ustanovená na:

  • 700€ za mesiac pre zamestnanca odme?ovaného mesa?nou mzdou,
  • 4,023€ za každú hodinu odpracovanú zamestnancom.

Suma minimálneho mesa?ného mzdového nároku sa vz?ahuje len na zamestnancov, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer. Na zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru (tzv. dohodárov) sa nevz?ahujú stupne, iba minimálna mzda.

Stupe?Suma minimálneho mzdového nároku zamestnanca odme?ovaného mesa?nou mzdouSuma minimálneho mzdového nároku za každú odpracovanú hodinu pri týždennom pracovnom ?ase 40 hodín
1700€/mesiac4,023€/hod.
2816€/mesiac4,690€/hod.
3932€/mesiac5,356€/hod.
41048€/mesiac6,023€/hod.
51164€/mesiac6,690€/hod.
61280€/mesiac7,356€/hod.
Tabu?ka minimálneho mzdového nároku pod?a stup?a náro?nosti a na základe odme?ovania:

Mesa?ná minimálna mzda v roku 2023 sa oproti roku 2022 zvýšila o 54€. Hodinová minimálna mzda v roku 2023 vzrastie oproti roku 2022 o 0,31€.

Zvýšenie minimálnej mzdy rovnako vplýva aj na zvýšenie ceny práce pre zamestnávate?a. Zamestnávate? neberie do úvahy len hrubú mzdu, ale pri výpo?te nákladov musí vychádza? z celkovej ceny práce, ktorá sa z hrubej mzdy vypo?íta pripo?ítaním sociálneho a zdravotného poistenia platené zamestnávate?om.