S platnos?ou od 1.1.2023 bol zavedený povinný odvod do zdravotnej pois?ovne. Dôvodom na zavedenie minimálnej výšky odvodov do ZP bola skuto?nos?, že pre zamestnancov nebol ur?ený minimálny vymeriavací základ na výpo?et odvodov pre zdravotné poistenie.

Do roku 2022 platilo, že sa odvody vypo?ítavali z hrubej mzdy (odmeny) zamestnanca, ktorú dosiahol v aktuálnom mesiaci. Zamestnancovi teda sta?il ?ubovo?ný ?iastkový úväzok k uhradeniu poistného na verejné zdravotné poistenie z reálne vyplatenej sumy, aby mal k dispozícii verejné zdravotné poistenie v plnom rozsahu.

Minimálny zdravotný odvod poistného sa vypo?ítava zo sumy životného minima v danom roku. Pre rok 2023 ide o sumu 234,42 €. To znamená, že minimálna výška odvodu na zdravotné poistenie bude v tomto roku 32,81 €.

Minimálny preddavok sa znižuje o pomernú ?as? dní po?as ktorých:

  • je poistenec samostatne zárobkovo ?innou osobou,
  • za poistenca platil poistné štát,
  • poistenec je osoba so zdravotným postihnutím,
  • poistenec bol vyhlásený za nezvestnú osobu,
  • poistenec nebol považovaný za zamestnanca.

Ak vypo?ítaný zdravotný odvod z hrubej mzdy (odmeny) nedosiahne minimálnu výšku odvodu, rozdiel doplatí zamestnanec.

Príklad.

Zamestnanec pracuje na štvrtinový úväzok za mesa?nú hrubú mzdu 200 €, nemá uzatvorené iné pracovné zmluvy a do roku 2022 boli jeho celkové mesa?né odvody 28 € (za zamestnanca 8 €, za zamestnávate?a 20 €) . V roku 2023 je nastavená minimálna výška odvodu na 32,81 €, to znamená, že zamestnanec ešte doplatí 4,81 € na zdravotné poistenie.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie konate?a od roku 2023

Zamestnancom môže by? aj konate? spolo?nosti, ktorému je vyplácaná odmena pri Zmluve o výkone funkcie konate?a. Táto odmena nemá uvedenú minimálnu výšku, a tak si konate? môže necha? vypláca? aj 10 € mesa?ne. Pri výške odmeny 10 € je odvod do zdravotnej pois?ovne v sume 1,40 €. V praxi to znamená, že konate? bude od roku 2023 dopláca? odvody vo výške 31,41 €, aby bola dodržaná výška povinného odvodu. „Riešením“ tejto situácie je zvýšenie odmeny na výšku životného minima.

Minimálne odvody na zdravotné poistenie a viacero zamestnávate?ov

Ak má zamestnanec viacero zamestnávate?ov, a teda odvádza viacero preddavkov, môže sa zamestnanec rozhodnú? o nedoplácaní rozdielu do minimálnej výšky preddavku a vysporiadanie prípadných nedoplatkov sa vy?ísli až v ro?nom zú?tovaní zdravotného poistenia. Svoje rozhodnutie však musí nahlási? svojim zamestnávate?om do ôsmich dní od doby, kedy za?al vykonáva? prácu u viacerých zamestnávate?ov.