Od 1.1.2022 je možnos? v súlade s § 5 ods. 7 písm. o) ZDP prispieva? zamestnancom nepe?ažné plnenie v úhrnnej sume najviac 500 eur za zda?ovacie obdobie od všetkých zamestnávate?ov, ktoré je oslobodené od dane a odvodov.

Musia by? však splnené zákonom stanovené podmienky:

• môže ís? iba o nepe?ažný príjem do 500 eur

• dôležitá podmienka, pre toto nepe?ažné plnenie je, že si ich zamestnávate? nemôže zahrnú? do da?ových výdavkov.

• nie je toto plnenie poskytnuté zo sociálneho fondu

• nemôže ís? o nepe?ažné plnenie oslobodené od dane pod?a iných ustanovení ZDP (napr. výhra v sú?aži, zabezpe?enie dopravy)

Tento spôsob odme?ovania je možné poskytnú? každému zamestnancovi(toto platí aj pre skrátený úväzok, dohodára, spolo?níka, konate?a).

Nepe?ažné plnenie do výšky 500 eur a spôsob vyplácania musí by? zapracované v internej smernici, alebo v kolektívnej zmluve.

Ak zamestnávate? poskytne benefit zamestnancovi vo výške 500 eur, celkové náklady zamestnávate?a budú tiež 500€(nako?ko neplatí zamestnávate? odvody).

A taktiež zo strany zamestnanca dostane zamestnanec nepe?ažné plnenie 500 eur (nako?ko ani zamestnanec z takéhoto príjmu neplatí da? ani odvody)

Takže náklady zamestnávate?a predstavujú sumu 500 eur a taktiež príjem zamestnanca predstavuje sumu 500 €.

Zamestnávate? však nemusí sledova? celkovú výšku vyplatených nepe?ažných benefitov do 500 eur (napríklad ak mal viacerých zamestnávate?ov). Tieto informácie sa zú?tujú v ro?nom zú?tovaní alebo da?ovom priznaní. Po presiahnutí výšky 500 eur sa zdaní u zamestnanca iba suma presahujúca túto výšku.

Medzi ?asté formy takýchto nepe?ažných benefitov patria napríklad dar?ekové benefitné poukážky, poukážky na wellness, kultúru, šport, nákup oble?enia, teambuildingy, vstupenky na rôzne podujatia, ?lenské karty, úhrada životného poistenia zamestnanca.