Sociálna pois?ov?a v rámci zlepšovania svojich služieb predstavila nový elektronický ú?et poistenca, ktorý prešiel výraznou modernizáciou oproti pôvodnému ú?tu poistenca. Cie?om je poskytnú? klientom úsporu ?asu a prístup k informáciám online.

  • Okamžitý a preh?adný prístup k informáciám o sociálnom poistení napr. o jednotlivých obdobiach poistenia
  • Jednoduchšiu a rýchlejšiu komunikácia so Sociálnou pois?ov?ou
  • Kontrolu napr. zamestnanec si vie overi?, ?i za neho zamestnávate? odvádza poistné
  • Možnos? tla?e dokumentov
  • Možnos? spätnej väzby prostredníctvom formulárov bez nutnosti návštevy Sociálnej pois?ovne
  • Informácie o  ú?asti v druhom dôchodkovom pilieri
  • Informácie o nároku na dávky a podklady pre ich výpo?et (napr. ošetrovné, nemocenské, materské, dávka v nezamestnanosti, dôchodok)
  • Službu ePN – preh?ad o svojej práceneschopnosti

Ako si aktivova? Elektronický ú?et poistenca?

Aktivácia je ve?mi jednoduchá a dá sa urobi? elektronicky prostredníctvom e – schránky cez portál slovensko.sk kde je potrebné vyplni? a odosla? formulár (pre elektronickú aktiváciu treba ma? e – ob?iansky preukaz).

Klienti, ktorý nepoužívajú elektronický ob?iansky preukaz (eID), ani v minulosti nemali zriadený prístup do eSlužieb si vybavia tento prístup prostredníctvom jednej návštevy Sociálnej pois?ovne. Pre úsporu ?asu je možné vytla?i? a vyplni? si tla?ivo doma.

Prístup do Elektronického ú?tu má klient k dispozícii kedyko?vek prostredníctvom mobilnej aplikácie, alebo elektronického ob?ianskeho preukazu.