Po 10 rokoch ú?innosti právnej úpravy problematiky hotovostných platieb, ktorej cie?om bolo zabránenie da?ovým podvodom Národná rada SR 23.5.2023 schválila novelu zákona ?. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti.

Pod?a zákona ?. 394/2012 Z. z. o obmedzení platieb v hotovosti, ktorý nadobudol ú?innos? 1.1.2013 fyzické osoby nepodnikatelia mohli prijíma? a aj odovzdáva? hotovos?, ktorej hodnota nesmela presiahnu? 15 000,- €.

V prípade, ak bol odovzdávajúcim alebo preberajúcim fyzická osoba, ktorá vykonáva podnikate?skú ?innos?, alebo inú samostatne zárobkovú ?innos?, alebo je sú?as?ou tejto transakcie právnická osoba, hodnota platby nesmela presiahnu? 5 000 EUR.

Hodnota platby v hotovosti, ktorá je rozdelená na nieko?ko samostatných platieb, je sú?et hodnôt týchto platieb, ak tieto platby vyplývajú z jedného právneho vz?ahu.V praxi to znamená, že ak podnikate?ský subjekt  dostane dodávate?skú faktúru za tovar v hodnote 18 000  EUR a faktúru by chcel uhradi? v dvoch splátkach po 15 000 EUR a 3 000 EUR, nemôže ani jednu z týchto platieb vykona? v hotovosti, pretože celková hodnota faktúry je vyššia ako 15 000 eur.

Platbou v hotovosti sa rozumie nielen odovzdanie bankoviek a mincí v mene euro, ale aj akejko?vek inej meny.  Pri prevode hotovosti v cudzej mene sa prepo?íta hodnota bankoviek a mincí referen?ným výmenným kurzom ur?eným a vyhláseným Európskou centrálnou bankou alebo Národnou bankou Slovenska, ktorý je platný v de? predchádzajúci d?u platby v hotovosti.

Tieto zákonom stanovené limity sa môžu presiahnu? len v ur?itých prípadoch, ktoré stanovuje zákon. Jedná sa napríklad o platby spojené s poskytovaním platobných služieb, poštovných služieb, pri prevádzkovaní zmenárenskej ?innosti, pri spracovávaní bankoviek a mincí,  alebo pri správe daní.

Zvýšenie limitu pre platby v hotovosti od 1.7.2023

Suma výšky limitu pre platby v hotovosti sa od 1.7.2023 zjednotí pre fyzické aj právnické osoby na 15 000,-

Limit pre platby v hotovosti sa bude po novom vz?ahova? aj na dobrovo?né dražby. Cie?om tohto obmedzenia je zabránenie takzvanému praniu špinavých pe?azí.

Za porušenie tohto nariadenia hrozia porušovate?om sankcie:

  • v prípade fyzických osôb nepodnikate?ov môže by? uložená pokuta do výšky 10 000 EUR,
  • v prípade fyzických osôb podnikate?ov alebo právnických osôb hrozí pokuta do výšky 150 000 EUR.

Pri ur?ovaní výšky pokuty sa posudzuje závažnos? porušenia zákona a okolnosti, za ktorých sa tento zákon porušil. Výnos z pokút je príjmom do štátneho rozpo?tu. 

Zodpovednos? za porušenie tohto zákona zaniká, ak príslušný orgán nevydá rozhodnutie o pokute do dvoch rokov odo d?a, ke? sa o porušení dozvedel, najneskôr však do piatich rokov od konca roka, v ktorom došlo k porušeniu zákazu.

O ?alších zmenách oh?adom platby v hotovosti sa stále rokuje a ur?ité zmeny ?akajú na podpis.