Právo študentov pracujúcich na Dohodu o brigádnickej práci študenta (DoBPŠ), dôchodcov pracujúcich na Dohodu o pracovnej ?innosti (DoP?) a Dohodu o vykonaní práce (DoVP) na uplatnenie výnimky z odvádzania dôchodkového poistenia (do 200€ zárobku) zaniká od 31.12.2022.

Študentov pracujúcich na DoBPŠ, dôchodcov pracujúcich na DoP? a DoVP je potrebné do 31.12.2022 doprihlási? na dôchodkové poistenie do Sociálnej pois?ovne, ak im nevznikla povinnos? odvádza? dôchodkové poistenie a právny vz?ah trvá aj po 31.12.2022. Nezáleží na príjme – to znamená, že nezáleží ?i zarába menej ako 200€ prihlásený by? musí.

Zamestnávate? prihlásenie na dôchodkové poistenie vykoná pomocou registra?ného listu fyzickej osoby – prihláška. Registrácia sa týka pravidelného aj nepravidelného príjmu.

O uplatnenie odpo?ítate?nej odvodovej položky  (OOP) musia PÍSOMNE požiada? svojho zamestnávate?a mesiac pred tým, ako si budú danú položku uplat?ova? (ak si OOP požiada až v januári, položku si bude môc? uplat?ova? až vo februári). Položku majú právo uplatni? v jednom kalendárnom mesiaci najviac na jednu dohodu. Písomný oznam podávajú aj pri skon?ení uplat?ovania OOP (oznámenia OOP sú dostupné na stránkach sociálnej pois?ovne).

Pri vyp??aní tla?iva OOP treba da? pozor, aby mesiac od ktorého si bude zamestnanec uplat?ova? odpo?ítate?nú položku bol najviac druhým možným mesiacom. To znamená, ak dohodár uzatvára zmluvu so zamestnávate?om 04.01.2023 a pracovný pomer za?ína 09.01.2022 a o OOP si požiada 04.01.2022 využívanie OOP si maximálne môže uplatni? od februára.

Výška OOP je 200€ – je to suma, o ktorú si môže dohodár zníži? vymeriavací základ na starobné poistenie.

?estné vyhlásenie o tom, že si výnimku neuplat?uje u iného zamestnávate?a zákon nevyžaduje.