Ochrana osobných údajov je v spoločnosti Dataling s.r.o. (ďalej len „prevádzkovateľ“), zabezpečená v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj len „Nariadenie“) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej aj len „Zákon“).
Naša spoločnosť plne rešpektuje Vaše právo na súkromie. V tejto sekcii sa dozviete ako nakladáme s vašimi osobnými údajmi a aké sú Vaše práva v zmysle Nariadenia a Zákona.


Informačné povinnosti
Data protection officer (zodpovedná osoba)
Výkon práv dotknutých osôb

Cookies