Otcovské

Od 1.11.2022 majú otcovia nárok na otcovskú dovolenku, ktorá trvá 2 týždne (14 dní). Túto dávku si môžu uplatni? v období 6 týžd?ov po narodení die?a?a. Dávka sa môže pred?ži? o dni, cez ktoré sú die?a alebo matka die?a?a hospitalizované.

Jedná sa o nemocenskú dávku, ktorú vypláca Sociálna pois?ov?a.

Nejedná sa však o navýšenie dovolenky, ak sa otec rozhodne pobera? materské a uplatní si 14 dní otcovskej dovolenky, materské sa mu kráti z 28 týžd?ov na 26 týžd?ov.

V praxi to znamená, že sa mu dávka materské rozde?uje na dve ?asti:

 • 2 týždne otcovská dovolenka (do 6 týžd?ov od narodenia die?a?a),
 • 26 týžd?ov materské (do tretieho roku die?a?a).

Ak sa otec rozhodne nevyuži? otcovskú dovolenku a využije možnos? ?erpania materského, túto dávku môže pobera? v rozsahu 28 týžd?ov.

Podmienky na uznanie otcovskej dovolenky:

 • otec sa stará o die?a,
 • je nemocensky poistený alebo mu plynie ochranná lehota po skon?ení poistenia (7 dní od ukon?enia poistenia),
 • za posledné 2 roky bol najmenej 270 dní nemocensky poistený (pred d?om, od ktorého žiada priznanie otcovského),
 • nesleduje sa, ?i matka die?a?a zárove? poberá materské alebo rodi?ovský príspevok.

(ak sa nárok na otcovské uplat?uje z viacerých nemocenských poistení, podmienky musí sp??a? pri každom z nich)

Na ú?ely priznania dávky sa zapo?ítavajú aj:

 • obdobie akéhoko?vek predchádzajúceho skon?eného nemocenského poistenia,
 • obdobie prerušenia povinného nemocenského poistenia zamestnanca alebo SZ?O za ú?elom ?erpania rodi?ovského príspevku.

Žiados? o otcovské:

 1. Vyplní sa Žiados? iného poistenca o materské (dostupné na webovej stránke Sociálnej pois?ovne alebo na pobo?ke Sociálnej pois?ovne). ?as? A vyplní otec, ak žiada o otcovské, ?as? B vyp??a, ak bude pobera? aj materské.
 2. Ak je otec zamestnaný, predloží žiados? svojmu zamestnávate?ovi, ktorý vyplní a podpíše potvrdenie zamestnávate?a.
 3. Žiados? sa doru?í pobo?ke Sociálnej pois?ovne príslušnej pod?a:
 • sídla zamestnávate?a (ak je zamestnancom),
 • sídla posledného zamestnávate?a (ak je v ochrannej lehote),
 • miesta trvalého pobytu (SZ?O alebo DNPO).