Da? sa týka aj podnikate?ov, ktorí používali súkromné vozidlo na pracovné cesty. K?ú?ovým termínom je 31. január.

Podnikatelia (fyzické a právnické osoby), ktorí v súvislosti s vykonávaním podnikate?skej ?innosti používali motorové, ?i prípojné vozidlo (osobný automobil, nákladný automobil, autobus, náves, motocykel, vozík, štvorkolka) musia do 31. januára 2024 (najskôr 1. januára 2024) poda? da?ové priznanie k dani z motorových vozidiel a zaplati? da? za zda?ovacie obdobie 2023. Urobi? tak musia aj podnikatelia, ktorí používali súkromné vozidlo na pracovné cesty.

Výpo?et dane presne špecifikuje zákon. Týka sa len vozidiel, ktoré sú evidované v Slovenskej republike.

Pod?a toho o aký typ vozidla ide a aký má pohon rozlišujeme základy dane:

• výkon motora v kW – pre kategóriu vozidiel L, M a N (pri elektromobiloch sa síce musí poda? da?ové priznanie v stanovenej lehote, avšak uplatní sa nulová ro?ná sadzba, ?o v preklade znamená, že da? neplatíte);

• zdvihový objem valcov motora v cm 3  – pre kategóriu vozidiel L a M1 (osobné vozidlá);

• najvä?šia prípustná celková hmotnos? alebo celková hmotnos? v tonách a po?et náprav – platí pre kategóriu M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3 a O4 (napríklad autobusy);

• najvä?šia prípustná hmotnos? pripadajúca na nápravu – patria sem ?aha?e a návesy.

Zákon o dani z motorových vozidiel ur?uje aj prípady, kedy sú vozidlá od dane oslobodené a to:

• vozidlá záchrannej služby;

• vozidlá pravidelnej verejnej dopravy;

• vozidlá diplomatických misií a konzulárnych úradov;

• vozidlá používané výhradne v po?nohospodárskej a lesnej výrobe.

Ro?né sadzby dane z motorových vozidiel sú jasne stanovené pre celú Slovenskú republiku. Tu platí, že sadzba dane sa znižuje v prípade novšieho vozidla o 15%, 20 % až 25%. Naopak, ?ím je vozidlo staršie, sadzba sa zvýši o 10% alebo 20%. ?alšiu úpravu na nižšiu sadzbu dane až o polovicu môžete vykona?, ak máte vozidlo pohá?ané zemným plynom, hybridné vozidlo, alebo aj vozidlo na vodíkový pohon.

Ak máte vysokú da?, môže Vám vzniknú? povinnos? plati? preddavky:

• presiahnutím sumy 700€ – automaticky sa stávate štvr?ro?ným platcom preddavkov na da? z motorových vozidiel;

• presiahnutím sumy 8 300€ – ste povinný plati? preddavky mesa?ne.

S vyplnením da?ového priznania Vám pomôže Váš ú?tovník, ba oslovi? môžete aj da?ového poradcu. Nezabudnite na túto skuto?nos? a pora?te sa, pretože ak nestihnete poda? da?ové priznanie v zákonnej lehote a neuhradíte da?, hrozí Vám vyrubenie pokuty v sume od 30 eur do 16 000 eur a prípadné úroky z omeškania vy?íslené da?ovým úradom prideleným pod?a Vášho sídla.