Rok 2020 je pre podnikate? poriadna skúška. Štát sa preto snaží u?ah?ova? prácu podnikate?om a prináša im na za?iatok 114 zmien v rámci programu „podnikate?ské kile?ko“.

Podstatou podnikate?ského kile?ka je zlepšenie a zjednodušenie podnikate?ského prostredia prostredníctvom takých zmien, ktoré nijako neovplyvnia štátny rozpo?et, no zárove? je možné ich rýchlo realizova? v praxi. Národná rada schválila tento zákon pod názvom „Zákon, ktorým sa menia a dop??ajú niektoré zákony v súvislosti so zlepšovaním podnikate?ského prostredia zasiahnutým opatreniami na zamedzenie šírenia nebezpe?nej nákazlivej ?udskej choroby COVID-19“. Zákon bol zverejnený pod ?íslom 198/2020 Z. z., ú?innos? nadobudol 21.7.2020, aj ke? niektoré ?lánky nadobudnú ú?innos? neskôr.

Podnikate?ským kile?kom sa redukujú ur?ité povinnosti podnikate?ov. Medzi z nášho poh?adu najzaujímavejšie by sme mali spomenú?:

  • Návrhy zákonov, ktoré upravujú dane alebo odvody budú ú?inné vždy k 1. januáru.
  • Nominálne zvýšenie základného imania s.r.o. bude možné bez overenia ú?tovnej závierky audítorom a to vtedy ak budú splnené podmienky uvedené v § 144 ods. 2 zák. ?. 513/1991 Zb. – na zvýšenie základného imania sa použije nerozdelený zisk, ktorý by inak mohol by? vyplatený spolo?níkom a hodnota zvýšenia základného imania nepresahuje hodnotu základného imania pred jeho zvýšením.
  • Automatické ukon?enie registrácie zamestnávate?a v registri zamestnávate?ov zo strany Sociálnej pois?ovne v prípade odhlásenia posledného zamestnanca z registra zamestnancov /táto zmena nadobúda ú?innos? 1.1.2021/
  • Zamestnávate? nebude povinný Sociálnej pois?ovni oznamova? zmeny v údajoch jeho zamestnanca, ako je meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt, rodné ?íslo, za?iatok a skon?enie ?erpania materskej dovolenky, rodi?ovskej dovolenky /táto zmena nadobúda ú?innos? 1.1.2021/
  • Zmena zákona ?. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti, kde pod?a § 62 ods. 6 je zamestnávate? povinný oznámi? vo?né pracovné miesto. Za nesplnenie tejto povinnosti však zamestnávate? nebude od 21.7.2020 pokutovaný.
  • Zmena podmienok pre povinnos? overovania ú?tovnej závierky audítorom pre obchodné spolo?nosti a družstvá:
 202020212022
Celková suma majetku> 2 mil. EUR>3 mil. EUR>4 mil. EUR
?istý obrat>4 mil. EUR>6 mil. EUR>8 mil. EUR
Priemerný prepo?ítaný po?et zamestnancov>30>40>50
  • Zamestnávatelia ur?ite ocenia zmenu zákona ?. 355/2007 Z. Z o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, v ktorom sa ruší povinnos? každoro?ne oznámi? príslušnému úradu verejného zdravotníctva údaje týkajúce sa zamestnancov, ktorí vykonávajú prácu zaradenú do druhej kategórie v stanovenom rozsahu.
  • Taktiež sa ruší povinnos? vyobrazenia pokladni?ného dokladu na predajnom mieste.
  • Zmenami zákonov ?. 474/2013 Z. z. o výbere mýta za užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácií a ?. 488/2013 Z. z. o dia?ni?nej známke dochádza k zníženiu lehoty na za?atie konania o uložení pokuty z dvoch rokov na 60 dní odo d?a porušenia povinnosti.

Celý zoznam 114 opatrení je k dispozícii na internetovej stránke Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.

V sú?asnej dobe sa už pracuje na „podnikate?skom kile?ku ?. 2“, kde minister hospodárstva Ing. Richard Sulík vyzval podnikate?ov, aby sa aj oni podie?ali na ?alších prijatých opatreniach a prispeli tak konkrétnymi návrhmi na zlepšení podnikate?ského prostredia na Slovensku.