Štát platí za absolventa strednej školy poistné najdlhšie do skon?enia letných prázdnin, t.j. do 31. augusta kalendárneho roku, v ktorom absolvent ukon?il stredoškolské štúdium. Pokia? by však absolvent pokra?oval ?alej v štúdiu na vysokej škole, zostáva aj na?alej poistencom štátu, a teda mu nevznikajú povinnosti vo?i zdravotnej pois?ovni.

Za ukon?enie strednej školy sa považuje de? zloženia maturitnej skúšky. Absolventi nie sú povinný oznamova? zdravotnej pois?ovni vznik alebo zánik štúdia. Do  31. augusta sú ešte poistencami štátu, po tomto dátume sa musia na zdravotnej pois?ovni prihlási? v závislosti od ?alšieho pokra?ovania.

Absolvent po ukon?ení strednej školy, ktorý pokra?uje v štúdiu na vysokej škole, ktorá je na Slovensku.

V takomto prípade poistenec nemá žiadne povinnosti vo?i zdravotnej pois?ovni, nako?ko pokra?uje v štúdiu na vysokej škole a tým je aj na?alej poistencom štátu.

Absolvent po ukon?ení strednej školy, ktorý pokra?uje v štúdiu na vysokej škole, ktorá je v zahrani?í.

Pokia? absolvent strednej školy bude prijatý na vysokú školu, ktorá je v krajinách Európskej Únie, Európskeho hospodárskeho spolo?enstva alebo vo Švaj?iarsku, na ktorých je štúdium ekvivalentné s vysokoškolským štúdiom v SR, takýto absolvent ostane aj na?alej poistený v SR a zdravotné poistenie bude za neho plati? štát (zoznam ekvivalentných vysokých škôl je zverejnený na stránke Ministerstva školstva SR).

V prípade, ak by bol absolvent prijatý na školu, ktorá sa v zozname nenachádza, je potrebné doru?i? zdravotnej pois?ovni doklad o ekvivalencii štúdia a potvrdenie o návšteve školy. Zdravotná pois?ov?a ?alej v tomto prípade bude skúma? aj podmienky veku (?i je absolvent do 30 rokov), ?i ide o denné štúdium a podobne. Na základe týchto podmienok potom ur?í, ?i absolvent sp??a podmienky ekvivalentného štúdia. Ak podmienky nesp??a, stáva sa samoplatite?om.

Absolvent po ukon?ení strednej školy, ktorý pokra?uje v štúdiu na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu.

Poistencom štátu ostáva absolvent do dov?šenia 26 rokov veku.

Kedy štát za absolventov po ukon?ení strednej školy neplatí zdravotné poistenie?

  • Ak absolvent preruší štúdium z iných ako zdravotných dôvodov,
  • ak študuje na nadstavbovom alebo pomaturitnom štúdiu a má viac ako 26 rokov,
  • ak si založí po skon?ení strednej školy živnos?,
  • ak sa rozhodol po skon?ení strednej školy odís? pracova? do zahrani?ia (Odvody je povinný plati? tam, kde je ekonomicky aktívny. V zahrani?í sa prihlási do miestneho zdravotného poistenia a v lehote do 8 dní od vzniku povinnosti zdravotného poistenia v inom štáte je povinný sa odhlási? zo zdravotného poistenia v SR).

Vo?i Sociálnej pois?ovni nemajú študenti žiadne povinnosti z dôvodu za?iatku, ukon?enia, pred?ženia, prerušenia štúdia. Sociálnej pois?ovni nemusia ni? oznamova? ani plati? poistné.

Oznamovaciu povinnos? majú len tí študenti, ktorí poberajú zo Sociálnej pois?ovne sirotský dôchodok a budú po skon?ení strednej školy ?alej pokra?ova? v štúdiu na vysokej škole. Sociálnej pois?ovni je absolvent povinný doru?i? potvrdenie o návšteve školy.