Doteraz dobrovo?ný vstup do II. piliera sa zmení na automatický.  Týka? sa bude ?udí, ktorí v tomto období kon?ia štúdium a po 1.5.2023 sa prvýkrát zamestnajú. Rovnako sa bude týka? aj osôb do 40 rokov, ktorým od 1. mája vznikla povinnos? plati? odvody na dôchodkové poistenie.

Sociálna pois?ov?a v tomto období bude rozposiela? informácie, komu vznikla ú?as? na starobnom dôchodkovom sporení spolu s informáciami o možnosti výberu dôchodkovej správcovskej spolo?nosti (DSS). Každý sporite? má možnos? na stránke Sociálnej pois?ovne vyh?ada? zoznam a vybra? si niektorú z DSS  v období do 180 kalendárnych dní od vzniku prvého dôchodkového poistenia. Ak sa však pre žiadnu DSS nerozhodne alebo nestihne zmluvu do tejto lehoty uzatvori?, DSS ur?í Sociálna pois?ov?a, ktorá oznámi každému sporite?ovi túto skuto?nos? do 8 dní od pridelenia DSS. Ak by sporite? s DSS nesúhlasil, po roku od pridelenia spolo?nosti má možnos? prestúpi? do inej DSS alebo z II. piliera vystúpi?.

Výška príspevku do II. piliera

Výška príspevku do II. piliera ostáva na úrovni vo výške 5,5% z hrubej mzdy. V rokoch 2025-2026 bude príspevok 5,75% a od roku 2027 bude príspevok 6% z hrubej mzdy.

Výstup z II. piliera

V prípade, že sa sporite? rozhodne vystúpi? z DSS je potrebné doru?i? Sociálnej pois?ovni písomné oznámenie. Toto oznámenie je na stránke Sociálnej pois?ovne v ?asti Formuláre a musí obsahova? úradne osved?ený podpis alebo je ho možné podpísa? priamo pred zamestnancom Sociálnej pois?ovne. 

Ú?as? v II. pilieri tak zanikne spätne od prvého d?a jej vzniku a zánik nie je možné vzia? spä?. Pre sporite?ov, ktorí povinne vstúpili do II. piliera je možnos? z II. piliera vystúpi? a následne opä? po ?ase vstúpi?. Vystúpenie z II. piliera sa týka len tých sporite?ov, ktorým poistný vz?ah vznikol po 1.5.2023. Tí sporitelia, ktorí vstúpili do II. piliera dobrovo?ne pred 1.5.2023 nemajú možnos? z neho vystúpi?.

Predvolená investi?ná stratégia

Novela priniesla aj predvolenú investi?nú stratégiu, ?o predstavuje kombináciu sporenia v indexovom a dlhopisovom dôchodkovom fonde pod?a veku sporite?a. To znamená, že sporite? bude ma? do ur?itého veku v predvolenej investi?nej stratégii 100% majetku v indexovom dôchodkovom fonde a po dosiahnutí stanoveného veku (pre rok 2023 je to 50 rokov) za?ne DSS automaticky presúva? 4% majetku sporite?a do dlhopisového garantovaného dôchodkového fondu.

Zmeny od 1. januára 2024

Od 1. januára 2024 sa mení spôsob vyplácania dôchodku, ktorý bude pozostáva? z 2 ?astí:

  1. Dlhodobý programový výber –  po splnení podmienok pre referen?nú sumu dôchodku bude možné vyplácanie z polovice nasporenej sumy,
  2. Doživotný dôchodok – ktorý sa bude sporite?ovi vypláca? doživotne.

Možnos? výberu bez obmedzení, teda jednorazovo. Avšak v takomto prípade bude, zatia?, tento výber zdanený.