Práva dotknutých osôb

Práva dotknutých osôb pod?a

NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vo?nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (?alej len „Nariadenie“)

 a

 Zákona ?. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (?alej len „Zákon“)

Právo na prístup k osobným údajom (?l. 15 Nariadenia, § 21 Zákona)

Dotknutá osoba má právo získa? od spolo?nosti Dataling s.r.o. (?alej aj „Dataling“ alebo „prevádzkovate?“) potvrdenie o tom, ?i sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak Dataling takéto osobné údaje spracúva, dotknutá osoba má právo získa? prístup k týmto osobným údajom a informácie o

a) ú?ele spracúvania osobných údajov,

b) kategórii spracúvaných osobných údajov,

c) identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli alebo majú by? osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

d) dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o kritériách jej ur?enia,

e) práve požadova? od Dataling opravu osobných údajov týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich spracúvania, alebo o práve namieta? spracúvanie osobných údajov,

f) práve poda? v zmysle Nariadenia s?ažnos? dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, alebo poda? v zmysle Zákona návrh na za?atie konania pod?a o ochrane osobných údajov,

g) zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby,

h) existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane profilovania pod?a §28 ods. 1 a 4 Zákona; v týchto prípadoch poskytne prevádzkovate? dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe, ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania osobných údajov pre dotknutú osobu.

i) primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu pod?a §48 ods. 2 až 4 Zákona, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácii.

Dataling poskytne dotknutej osobe jej osobné údaje, ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré dotknutá osoba požiada, môže Dataling ú?tova? primeraný poplatok zodpovedajúci administratívnym nákladom. Dataling poskytne osobné údaje dotknutej osobe spôsobom pod?a jej požiadavky.

Právo na opravu osobných údajov (?l. 16 Nariadenia, § 22 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? bez zbyto?ného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zrete?om na ú?el spracúvania osobných údajov má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

Právo na výmaz osobných údajov (právo na „zabudnutie“) (?l. 17 Nariadenia, § 23 Zákona)

 (1) Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? bez zbyto?ného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

(2) Prevádzkovate? je povinný bez zbyto?ného odkladu vymaza? osobné údaje, ak dotknutá osoba uplatnila právo na výmaz pod?a odseku 1, ak

a) osobné údaje už nie sú potrebné na ú?el, na ktorý sa získali alebo inak spracúvali,

b) dotknutá osoba odvolá súhlas pod?a §13 ods. 1 písm. a) Zákona alebo §16 ods. 2 písm. a) Zákona, na základe ktorého sa spracúvanie osobných údajov vykonáva, a neexistuje iný právny základ pre spracúvanie osobných údajov,

c) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pod?a §27 ods. 1 Zákona a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie osobných údajov alebo dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pod?a §27 ods. 2 Zákona,

d) osobné údaje sa spracúvajú nezákonne,

e) je dôvodom pre výmaz splnenie povinnosti pod?a Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo

f) sa osobné údaje získavali v súvislosti s ponukou služieb informa?nej spolo?nosti pod?a ?l. 8 ods. 1 Nariadenia alebo §15 ods. 1 Zákona.

Odseky 1 a 2 sa neuplat?ujú, ak je spracúvanie osobných údajov potrebné

a) na uplatnenie práva na slobodu prejavu alebo práva na informácie,

b) na splnenie povinnosti pod?a Zákona, osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovate?ovi,

c) z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia v súlade s §16 ods. 2 písm. h) až j) Zákona,

d) na ú?el archivácie, na vedecký ú?el, na ú?el historického výskumu alebo na štatistický ú?el pod?a §78 ods. 8 Zákona, ak je pravdepodobné, že právo pod?a odseku 1 znemožní alebo závažným spôsobom s?aží dosiahnutie cie?ov takého spracúvania, alebo

e) na uplatnenie právneho nároku.

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov (?l. 18 Nariadenia, § 24 Zákona)

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovate? obmedzil spracúvanie osobných údajov, ak:

a) dotknutá osoba namieta správnos? osobných údajov, a to po?as obdobia umož?ujúceho prevádzkovate?ovi overi? správnos? osobných údajov,

b) spracúvanie osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

c) prevádzkovate? už nepotrebuje osobné údaje na ú?el spracúvania osobných údajov, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplat?ovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo

d) dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov pod?a §27 ods. 1 Zákona, a to až do overenia, ?i oprávnené dôvody na strane prevádzkovate?a prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

Ak sa spracúvanie osobných údajov obmedzilo pod?a odseku vyššie, okrem uchovávania môže osobné údaje prevádzkovate? spracúva? len so súhlasom dotknutej osoby alebo na ú?el uplatnenia právneho nároku, na ochranu osôb alebo z dôvodov verejného záujmu.

Dotknutú osobu, ktorej spracúvanie osobných údajov sa obmedzí, je prevádzkovate? povinný informova? pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania osobných údajov zrušené.

Právo na prenosnos? osobných údajov (?l. 20 Nariadenia, § 26 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo získa? osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovate?ovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo ?itate?nom formáte a má právo prenies? tieto osobné údaje ?alšiemu prevádzkovate?ovi, ak je to technicky možné a ak

a) sa osobné údaje spracúvajú pod?a §13 ods. 1 písm a), §16 ods. 2 písm. a) Zákona (na právnom základe súhlas) alebo §13 ods. 1 písm. b) Zákona (na právnom základe zmluva) a

b) spracúvanie osobných údajov sa vykonáva automatizovanými prostriedkami.

Právo namieta? spracúvanie osobných údajov (?l. 21 Nariadenia, § 27 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo namieta? spracúvanie jej osobných údajov z dôvodu týkajúceho sa jej konkrétnej situácie vykonávané pod?a §13 ods. 1 písm. e) Zákona, resp. pod?a ?l. 6 ods. 1 písm. e) Nariadenia (pr. základ: splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme) alebo vykonávané pod?a §13 ods. 1 písm. f)Zákona, resp. pod?a ?l. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia (pr. základ: oprávnený záujem) vrátane profilovania založeného na týchto ustanoveniach.

Prevádzkovate? nesmie ?alej spracúva? osobné údaje, ak nepreukáže

  • nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov, ktoré prevažujú nad právami alebo záujmami dotknutej osoby, alebo
  • dôvody na preukazovanie, uplat?ovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Dotknutá osoba má právo namieta? spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, na ú?el priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na ú?el priameho marketingu, prevádzkovate? ?alej osobné údaje na ú?el priameho marketingu nesmie spracúva?.

Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (?l. 22 Nariadenia, § 28 Zákona) 

(1) Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ?u nevz?ahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlu?ne na automatizovanom spracúvaní osobných údajov vrátane profilovania a ktoré má právne ú?inky, ktoré sa jej týkajú alebo ju obdobne významne ovplyv?ujú.

(2) Odsek 1 sa neuplat?uje, ak je rozhodnutie

a) nevyhnutné na uzavretie zmluvy alebo plnenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovate?om,

b) vykonané na základe osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná, a v ktorých sú zárove? ustanovené aj vhodné opatrenia zaru?ujúce ochranu práv a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo

c) založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby.

Právo na odvolanie súhlasu (?l. 7 Nariadenia, § 14 Zákona) 

Dotknutá osoba má právo kedyko?vek odvola? súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, v prípade, že spracúvanie osobných údajov je založené na súhlase dotknutej osoby. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnos? spracúvania osobných údajov založeného na súhlase pred jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí by? dotknutá osoba o tejto skuto?nosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvola? rovnakým spôsobom, akým súhlas udelila.