Predaj tovaru na dia?ku je dodanie tovaru zo Slovenska do iného ?lenského štátu Európskej únie pre zákazníka, ktorý nemá pridelené identifika?né ?íslo pre da? z pridanej hodnoty (I? DPH), pri?om odoslanie alebo prepravu tovaru do druhého ?lenského štátu zabezpe?uje dodávate? tovaru. Predaj tovaru na dia?ku sa netýka tovaru, ktorým sú nové dopravné prostriedky, alebo tovar s inštaláciou a montážou.

Podnikatelia, ktorí realizujú predaj tovaru na dia?ku majú povinnos? sledova?, ?i takýto zásielkový predaj do iných ?lenský štátov nepresiahne hodnotu 10 000 EUR za kalendárny rok. ?iastka sa sleduje za všetky krajiny Európskej únie spolu. Do tohto limitu sa zah??ajú aj služby poskytované nezdanite?ným osobám v inom ?lenskom štáte.

Kým podnikate? nepresiahne ?iastku 10 000 EUR, miestom dodania tovaru zostáva Slovenská republika. Na faktúrach uvádza sadzbu dane, ktorá je platná na území Slovenskej republiky a postupuje pod?a zákona o dani z pridanej hodnoty platnom v Slovenskej republike.

V prípade, že podnikate? prekro?í limit 10 000 EUR, miesto dodania tovaru sa mení na štát, v ktorom sa preprava tovaru skon?ila. Z toho dôvodu  mu vzniká povinnos? odvies? da? z pridanej hodnoty v krajine dodania. Podnikate?ský subjekt sa môže rozhodnú? ako bude v takomto prípade postupova?:

  • registruje sa v konkrétnom ?lenskom štáte, v ktorom mu bude pridelené I? DPH a bude podáva? da?ové priznanie za DPH a odvádza? da? pod?a legislatívy danej krajiny. O túto registráciu musí ale požiada? vo všetkých štátoch, do ktorých tovar dováža,
  • alebo sa registruje pod?a osobitej úpravy  One Stop Shop (OSS). Ak sa Slovenský podnikate? rozhodne pre uplat?ovanie osobitnej úpravy dane OSS, prihlási sa na internetovej stránke finan?nej správy, kde vyplní a podá elektronický formulár. Výhodou osobitnej úpravy OSS je, že da?ovník podáva jedno da?ové priznanie, aj ke? tovar dodáva do viacerých krajín Európskej Únie a komunikuje iba s finan?nou správou Slovenskej republiky. Ak si však podnikate? zvolí tento spôsob registrácie, má povinnos? využíva? túto osobitnú úpravu minimálne 2 roky.

Pri oboch možnostiach však musí  podnikate?ský subjekt zda?ova? tovar pod?a sadzieb DPH platných v danej krajine, v ktorej preprava tovaru kon?í.