Tohtoro?ná ekonomická kríza zasiahla mnohé oblasti a odvetvia. Najviac však zasiahla asi cestovný ruch ako taký. Podnikate?ské kile?ko z dielne Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktoré vstúpilo do platnosti 21.07.2020 sa dotklo aj cestovných kancelárií a agentúr, ?o znamená, že sa dotklo zákona ?. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cestovné kancelárie majú po?as roka ve?a povinností, ktoré musia sp??a?,  aby mohli vycestova? s klientami do zahrani?ia. Podnikate?ské kile?ko sa snaží odbremeni? cestovné kancelárie a agentúry aspo? od niektorých povinností.

Prvá povinnos?, ktorá cestovným kanceláriám „odpadla“ je zasielanie rovnopisu alebo úradne overenej kópie zmluvy o poistení insolventnosti kontrolnému úradu, ?iže Slovenskej obchodnej inšpekcii. Oznámi? vznik alebo zmenu zmluvy má cestovná kancelária aj na?alej do piatich dní, avšak už nemusí predloži? rovnopis alebo úradne overenú kópiu zmluvy.

Zrušila sa tiež povinnos? pre cestovné agentúry predklada? Slovenskej obchodnej inšpekcii kópie zmlúv o poistení insolventnosti obchodníka usadeného mimo ?lenských štátov EÚ, pre ktorého zájazdy ponúkajú.

Podnikate?ským kile?kom sa tiež zrušila povinnos? poskytova? cestovným kanceláriám  úradne overené oprávnenie na podnikanie. Povinnos? obchodníka sídliaceho mimo Slovenskej republiky predloži? cestovnej kancelárii oprávnenie na podnikanie zostala aj na?alej v platnosti, avšak už nemusí by? oprávnenie úradne overené.
Prijatá novela, upravuje aj obsah poznámok ú?tovných závierok, ktoré zostavujú cestovné kancelárie. Od 21.7.2020 je cestovná kancelária povinná uvies? v poznámkach

  • tržby z predaja zájazdov, na ktoré sa uplat?uje zákon o cestovných kanceláriách, tieto tržby obsahujú aj zaplatené zálohy za zájazdy
  • tržieb zo sprostredkovania a predaja tých spojených služieb cestovného ruchu, na ktoré sa uplat?uje tento zákon, pri?om tieto tržby obsahujú aj zálohy zaplatené za spojené služby cestovného ruchu,
  • tržieb z predaja služieb cestovného ruchu.

Cestovné kancelárie boli povinné zasiela? štvr?ro?ne priebežné ú?tovné závierky kontrolnému orgánu. Táto povinnos? sa s príchodom podnikate?ského kile?ka zrušila, avšak zostala povinnos? odosiela? každý štvr?rok údaje z poznámok ú?tovnej závierky.