Pre podporu cestovného ruchu na Slovensku a motivovanie zamestnancov, aby strávili dovolenku na Slovensku bol od 1. januára 2019 bol v Zákonníku práce zavedení § 152a Rekreácia zamestnancov. Povinnos? prispieva? zamestnancom na rekreáciu vznikla zamestnávate?om, ktorý zamestnávajú viac ako 49 zamestnancov. Zamestnávatelia, ktorý zamestnávajú 49 a menej zamestnancov môžu poskytnú? príspevok dobrovo?ne za rovnakých podmienok ako zamestnávate?, ktorý zamestnáva viac ako 49 zamestnancov.

Nárok na poskytnutie príspevku má zamestnanec, ktorý pracuje nepretržite u zamestnávate?a viac ako 24 mesiacov v pracovnom pomere na dobu neur?itú, alebo na dobu ur?itú nie však na dohodu. U zamestnanca, ktorý pracuje na kratší pracovný  ?as, sa výška príspevku zníži v pomere zodpovedajúcemu kratšiemu pracovného ?asu. Zamestnanec môže v jednom kalendárnom ruku požiada? o príspevok iba u jedného zamestnávate?a.

Zamestnávate? prispeje na rekreáciu na základe žiadosti zamestnanca prostredníctvom

  • Rekrea?ného poukazu ( slúži ako platobný prostriedok a je vydaný na konkrétnu osobu, je použite?ný len v danom kalendárnom roku s možnos?ou uplatnenia len u stanovených poskytovate?ov)
  •  Preplatením preukázate?ných výdavkov vo výške 55 %  maximálne však do sumy 275 € za kalendárny rok

Za oprávnené výdavky sú považované

  • Služby cestovného ruchu spojené s ubytovacími  a stravovacími službami najmenej na dve noci.
  • Pobytový balík, ktorý obsahuje najmenej dve prenocovania a stravovacie služby, alebo iné služby súvisiace s rekreáciou na území SR.
  • Viacdenné aktivity a zotavovacie podujatia  po?as školských prázdnin na území SR pre die?a zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu prípadne prvé štyri ro?níky osemro?ného gymnázia.

Oprávnené výdavky sa týkajú tiež osôb, ktoré sa zú?ast?ujú na rekreácii – manžel, manželka, die?a, die?a v náhradnej starostlivosti a ?alšie osoby žijúce so zamestnancom v spolo?nej domácnosti. Ú?tovné doklady na preplatenie je zamestnanec povinný odovzda? zamestnávate?ovi najneskôr do 30 dní od skon?enia rekreácie.