Od 1. januára 2023 majú možnos? prispieva? pracujúci na dôchodok svojim rodi?om. Rodi?ovský dôchodok rodi?ovi, alebo osvojite?ovi poistenca prizná Sociálna pois?ov?a automaticky bez toho, aby bolo potrebné poda? akúko?vek žiados?, alebo vyhlásenie. Sociálna pois?ov?a rozhodne o vzniku nároku na dôchodok najneskôr do konca septembra 2023.

Kto má nárok na rodi?ovský dôchodok

Nárok majú poberatelia starobného dôchodku, invalidného dôchodku (vyplácaného po dov?šení dôchodkového veku), výsluhového dôchodku, výsluhového dôchodku (vyplácaného po dov?šení dôchodkového veku) v prípade, ak die?a odvádzalo v roku 2021 poistné na dôchodkové poistenie Sociálnej pois?ovni. Rodi?ovský dôchodok je možné rozdeli? aj medzi rodi?ov a starých rodi?ov.

Výška rodi?ovského dôchodku

Výška rodi?ovského dôchodku sa vypo?íta z hrubej mzdy,  alebo vymeriavacieho základu 1,5 percenta jednému rodi?ovi a 1,5 percenta druhému rodi?ovi. Napríklad, ak die?a zarába v hrubom 1000 eur mesa?ne, každému z rodi?ov sa zvýši dôchodok o 15 eur. Maximálna výška rodi?ovského bonusu je však 21,80 bez oh?adu na výšku hrubej mzdy,  takže rodi?ia nadštandardne zarábajúcich detí nebudú zvýhodnení.

Ak vznikne nárok viacerým poberate?om dôchodku, napríklad ak sa poistenec rozhodne rozdeli? bonus medzi starých rodi?ov a rodi?ov maximálna výška rodi?ovského dôchodku je 3% z vymeriavacích základov die?a?a. Táto suma však nemôže by? vyššia ako 43,60 eura mesa?ne, ?o predstavuje 3% jednej dvanástiny 1,2 násobku všeobecného vymeriavacieho základu.

Platí ale, že ?ím majú rodi?ia viac zarábajúcich detí, tím vä?ší rodi?ovský bonus budú dostáva?. Výška rodi?ovského dôchodku sa bude prepo?ítava? každý rok na základe vymeriavacích základov die?a?a spred dvoch rokov. Výška odvodov do Sociálnej pois?ovne sa nezvýši, tiež vyplácanie rodi?ovského dôchodku neovplyvní budúci dôchodok poistenca.

Kedy je potrebné poda? vyhlásenie

Ak sa poistenec rozhodne jednému, alebo obom  rodi?om neprispieva? na dôchodok, ak sa rozhodne rozdeli? rodi?ovský dôchodok medzi viaceré osoby, pokia? si neželá aby dostali bonus jeho biologický rodi?ia, ale osvojitelia  je potrebné do 28. februára oznámi? to Sociálnej pois?ovni prostredníctvom „Vyhlásenia fyzickej osoby na ú?ely nároku na rodi?ovský dôchodok“ dostupný na stránke Sociálnej pois?ovne, ktorý môže doru?i? troma spôsobmi: osobne na pobo?ke sociálnej pois?ovne, poštou (podpis overuje notár), alebo cez portál slovensko.sk (klient vyplní priamo cez portál).

Poda? vyhlásenie na ú?ely nároku na rodi?ovský dôchodok je možné iba raz ro?ne. V roku 2023 do 28. februára, nasledujúce roky vždy do konca augusta. Vyhlásenie bude plati? 5 rokov.