Rodinný podnik je na rozdiel od iných podnikate?ských subjektov rozli?ný vo svojej väzbe – charakteristické vlastníctvo aj riadenie v rukách ?lenov rodiny. Podstatou je primárne podnikanie, avšak na rozdiel od bežných (nerodinných) podnikov sa môžu posilni? rodinné hodnoty, resp. kvality rodinného života.

Kto sú ?lenovia rodiny?
            – manželia,
            – súrodenci,
            – príbuzní v priamom rade,
            – osoby navzájom príbuzné do štvrtého stup?a a ich manželia.

?o sa rozumie pod pojmom „rodinný podnik“?

obchodná spolo?nos? (zapísaná v obchodnom registri), ak:
a) minimálne dvaja ?lenovia spolo?nej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo vä?šinu hlasovacích práv a najmenej jeden z ?lenov spolo?nej rodiny je štatutárnym   orgánom (konate?om) alebo ?lenom štatutárneho orgánu;
b) majú najmenej dvaja ?lenovia rodiny spolu viac ako 50% zisku po zdanení;
c) jeden ?len spolo?nej rodiny je jediným spolo?níkom/akcionárom a sú?asne štatutárnym orgánom alebo ?lenom štatutárneho orgánu a najmenej jeden iný ?len spolo?nej rodiny je štatutárnym orgánom, ?lenom štatutárneho orgánu, prokuristom, ?lenom dozornej rady alebo je v pracovnoprávnom vz?ahu s touto obchodnou spolo?nos?ou.

družstvo, ak:
a) minimálne dvaja ?lenovia spolo?nej rodiny vykonávajú priamo alebo nepriamo vä?šinu hlasovacích práv a najmenej jeden z ?lenov spolo?nej rodiny je štatutárnym   orgánom alebo ?lenom štatutárneho orgánu družstva;
b) majú najmenej dvaja ?lenovia rodiny hospodársky prospech z podnikania – spolu viac ako 50% zisku po zdanení.

fyzická osoba – podnikate? (na základe živnostenského oprávnenia alebo iných osobitných predpisov), ak aspo? jeden ?len spolo?nej rodiny je v pracovnoprávnom vz?ahu s touto fyzickou osobou – podnikate?om.

Od 1.7.2023 sa rozlišujú tieto druhy rodinných podnikov:

a) evidovaný rodinný podnik – na základe podanej žiadosti (formuláru) zaradený do evidencie rodinných podnikov vedenej Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takýto podnik môže uvádza? ozna?enie „rodinný podnik“ alebo skratku „r. p.“ (napr. PODNIKATE? s.r.o., rodinný podnik);

b) registrovaný rodinný podnik – na základe podanej žiadosti (formuláru) priznaný štatút registrovaného rodinného podniku Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Takýto podnik musí uvádza? ozna?enie „registrovaný rodinný podnik“ alebo skratku „r. r. p.“ (napr. PODNIKATE? s.r.o., registrovaný rodinný podnik).