Prostredníctvom Prvej pomoci štát poskytuje príspevok fyzickým osobám, ktorí stratili prácu alebo prišli o príjem. V rámci Prvej pomoci Plus zvýšil štát paušálny príspevok z 210€ na 300€.

Oprávneným žiadate?om o túto dotáciu je fyzická osoba, ktorá po?as druhej vlny pandémie (október 2020) stratila príjem zo závislej ?innosti alebo z výkonu ?innosti osobnej asistencie alebo z podnikania alebo inej samostatnej zárobkovej ?innosti a nemá iný príjem zo závislej ?innosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej ?innosti.

Žiadate? musí sp??a? aj všetky uvedené ?alšie podmienky:

  • nie je študentom dennej formy štúdia na strednej alebo vysokej škole,
  • nie je ?lenom domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi, poberate?om rodi?ovského príspevku, poberate?om príspevku na opatrovanie, dávky v nezamestnanosti , kompenza?ného príspevku zamestnancom, ktorí ukon?ili zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej ?innosti, dávky nemocenského zabezpe?enia, dávky nemocenského poistenia alebo obdobnej dávky zo zahrani?ia,
  • nie je poberate?om starobného dôchodku, pred?asného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahrani?ia (?alej aj poberate? „dôchodkovej dávky“), ak úhrn súm týchto dávok je rovnaký alebo vyšší ako 300 eur/mesa?ne,
  • nemá nárok na poskytnutie finan?ného príspevku v rámci projektu na podporu udržania pracovných miest vrátane pracovných miest, na ktorých sa vykonáva alebo prevádzkuje samostatná zárobková ?innos?, a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimo?ného stavu a odstránením ich následkov,
  • je v evidencii uchádza?ov o zamestnanie. To neplatí pre osoby, ktoré sú poberate?mi starobného dôchodku, pred?asného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, výsluhového dôchodku, invalidného výsluhového dôchodku, alebo obdobnej dávky zo zahrani?ia, ak ich suma je nižšia ako 300 eur/mesa?ne, samostatne zárobkovo ?inné osoby a fyzické osoby v pracovnoprávnom vz?ahu na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,
  • sp??a podmienky v zmysle § 8a ods. 4 zákona ?. 523/2004 Z. z. o rozpo?tových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (má vysporiadané finan?né vz?ahy so štátnym rozpo?tom, nie je vo?i nemu vedený výkon rozhodnutia).

Výška SOS Dotácie je za príslušný rozpo?tový rok vo výške 1 800 €. Výška mesa?nej dotácie je v hodnote 300 €.

Spôsob predloženia žiadosti na SOS dotáciu

O dotáciu je možné požiada? poštou, kde sa žiados? pošle na príslušnú adresu úradu práce. V prípade posielania žiadosti e-mailom sa žiadosti posielajú na konkrétny mail, ktorý za?ína okresnými písmenami mesta, v ktorom územnou obvode ma žiadate? pobyt. Žiadate? si vie emailovú adresu zisti? na stránke www.pomahameludom.sk.

Úrad upozor?uje žiadate?ov, že v prípade neúplných žiadosti, úrad o predloženej žiadosti nebude ?alej kona? a informuje žiadate?a o neschválení žiadosti. Taktiež upozor?uje na to, že ak žiadate? poberajúci dotáciu za?ne ma? príjem, je povinný oznámi? túto skuto?nos? najneskôr do konca kalendárneho mesiaca, v ktorom táto skuto?nos? nastala.