Od marca si už zamestnanci môžu vybra? medzi stravnými lístkami alebo finan?ným príspevkom na stravovanie

Od 1. marca 2021 sa zamestnávate?om a aj zamestnancom rozširujú možnosti stravného. Ešte v novembri minulého roka Vláda Slovenskej republiky schválila novelu Zákonníka práce, z ktorej vyplýva zamestnávate?ovi povinnos? da? svojim zamestnancom možnos? výberu medzi stravnými lístkami alebo finan?ným príspevkom na stravovanie.

Táto možnos? však neplatí pre zamestnancov zamestnávate?a, ktorý zabezpe?uje stravovanie vo vlastnom zariadení alebo v stravovacom zariadení iného zamestnávate?a, s ktorým má toto stravovanie zmluvne dohodnuté.

Zamestnanec má teda od marca možnos? ponecha? si stravné lístky, prostredníctvom ktorých mu jeho zamestnávate? prispieval na stravovanie aj doteraz, alebo mu jeho zamestnávate? vyplatí 55% z hodnoty tohto stravného lístka a prispeje mu na toto stravovanie v hotovosti.

O ?om môže rozhodnú? zamestnávate?, tak je možnos? ur?i? svojim zamestnancom pravidlá výberu a to formou interného predpisu. Tam si zamestnávate? stanoví lehotu, dokedy si zamestnanec vyberie jednu z vyššie uvedených možností príspevku na stravovanie. Stanovi? sa musí tiež minimálna doba, po?as ktorej zamestnanec nemôže zmeni? svoj výber. Maximálna doba je však najviac 2 roky. Taktiež si musí zamestnávate? ur?i? postup, ktorý sa uskuto?ní, ak sa zamestnávate? nerozhodne v ur?enej dobe, ktorú možnos? si vybral.

Finan?ný príspevok, ktorý bol poskytnutý na stravovanie mimo stravného nie je oslobodený od dane z príjmov do 28. februára 2021. Toto platí v prípade, ak zamestnanec nemal od špecializovaného lekára potvrdenie, kde bolo potvrdené, že zo zdravotných dôvodov nie je možné, aby využíval jeden zo spôsobov ktoré mu jeho zamestnávate? poskytuje.

Od 1. marca 2021 sa mení  aj zákon ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktorý upravuje poskytovanie finan?ného príspevku na stravu v hotovosti a tento príspevok bude od dane z príjmu oslobodený.