Transferové oce?ovanie je nástroj, ktorý má zabezpe?i?, aby uskuto?nené obchody medzi závislými osobami podliehali obvyklým trhovým cenám. To znamená, že závislé osoby musia svoj majetok, produkty, tovary ?i služby predáva? za takú cenu, za akú by ich predali cudzej osobe. Transferové oce?ovanie sa týka právnických aj fyzických osôb.

Novela zákona ?. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov („zákon o dani z príjmov“), ktorú schválila Národná rada Slovenskej republiky 6. decembra 2022, zavádza zmeny najmä v oblasti transferového oce?ovania a zmeny v boji proti agresívnemu da?ovému plánovaniu. Ú?innos? vä?šiny ustanovení je od 1. januára 2023. Pravidlá o obmedzení úrokových nákladov budú ú?inné od 1. januára 2024.

Najzásadnejšie zmeny v oblasti transferového oce?ovania sú nasledovné:

Spresnenie pojmu ekonomické prepojenie

Hlavnou charakterovou ?rtou transferového oce?ovania je, že ide o transakciu medzi závislými osobami, za tie sa od roku 2023 považujú:

  • Blízke osoby – ide o príbuzných v prvom rade (matka, otec, die?a), manžel/manželka a iné blízke osoby v rodinnom alebo obdobnom pomere.
  • Ekonomicky, personálne alebo inak prepojené osoby definuje priamo zákon o dani z príjmov ako:
    • ú?as? osoby alebo subjektu na majetku,
    • ú?as? osoby na kontrole alebo vedení inej osoby alebo subjektu,
    • vzájomný vz?ah medzi osobami alebo subjektmi, ktoré sú pod kontrolou alebo vedením tej istej osoby alebo subjektu alebo v ktorých má táto osoba, jej blízka osoba alebo subjekt priamy majetkový podiel alebo nepriamy majetkový podiel.
  • Osoba alebo subjekt, ktorý je na ú?ely konsolidácie sú?as?ou konsolidovaného celku.

Ú?as?ou na majetku alebo kontrole sa rozumie priamy podiel, nepriamy podiel alebo nepriamy odvodený podiel vo výške najmenej 25% na základnom imaní, hlasovacích právach alebo zisku.

Nepriamy podiel vypo?ítame ako sú?in percentuálnej výšky priamych podielov vydelených stomi a takto vypo?ítaný výsledok vynásobíme stomi. Nepriamy odvodený podiel sa vypo?íta sú?tom nepriamych podielov a ak výška nepriameho odvodeného podielu presahuje 50% (50% platí len pri výpo?te výšky nepriameho odvodeného podielu), všetky osoby, prostredníctvom ktorých sa po?ítala, sú ekonomicky prepojené.

Na základe doplneného znenia sa pri výpo?te priameho podielu, nepriameho podielu alebo nepriameho odvodeného podielu budú spo?ítava? podiely blízkych osôb a ak ich sú?et je najmenej 25 %, príslušné osoby alebo subjekty sa budú považova? za ekonomicky prepojené.

Presná definícia významnej kontrolovanej transakcie

Od tohto roku nastáva ve?ká zmena a do zákona o dani s príjmov v §17 od. 5 písm. a) pribúda pojem významná kontrolovaná transakcia. Doposia? zákon o dani z príjmov obsahoval len pojem kontrolovaná transakcia. Da?ovník musel skúma? všetky kontrolované transakcie medzi závislými osobami z h?adiska úpravy základu dane a vedenia transferovej dokumentácie.

Za významnú kontrolovanú transakciu alebo skupinu kontrolovaných transakcií sa od roku 2023 považuje právny vz?ah alebo iný obdobný vz?ah, na základe ktorého v príslušnom zda?ovacom období jedna alebo viac závislých osôb dosiahne zdanite?ný príjem (výnos) alebo da?ový výdavok (náklad) v hodnote vyššej ako 10 000 eur, pri?om za významnú kontrolovanú transakciu sa považuje aj pôži?ka alebo úver s istinou nad 50 000 eur.

Na nevýznamné transakcie sa pravidlá transferového oce?ovania uplat?ova? nebudú. Avšak treba upozorni?, že sa nejedná o zmenu definície významnosti, s ktorou pracuje MF SR v Usmernení k ur?eniu rozsahu dokumenta?nej povinnosti.

Možnos? predloži? dokumentáciu aj v cudzom jazyku

Novela zákona umož?uje predloži? transferovú dokumentáciu správcovi dane aj v cudzom jazyku. Doteraz bolo potrebné o túto výnimku žiada? správcu dane vopred. Zárove? stále zostáva možnos? správcu dane vyzva? da?ovníka, aby predložil dokumentáciu aj v slovenskom jazyku.

Záväznos? smernice OECD pre transferové oce?ovanie

Novela uvádza priamu odvolávku na metodiku Smernice OECD o transferovom oce?ovaní pre nadnárodné spolo?nosti a správu daní, ktorá je vo všeobecnosti považovaná za interpreta?ný nástroj. Doplnením odvolávky do zákonu sa zvyšuje právna istota pri jej uplat?ovaní a pri da?ových kontrolách.

Použitie mediánu pri da?ovej kontrole

Pri da?ovej kontrole, v prípade zistenia nezrovnalostí s princípom nezávislého vz?ahu bude správca dane „do-da?ova?“ rozdiel u da?ovníka až na hodnotu mediánu. Doteraz nebola presne definovaná hodnota, na ktorú má správca dane vy?ísli? rozdiel.