V sú?asnosti pracuje finan?ná správa na implementácii nového proklientského opatrenia, ktoré sa bude týka? postupu finan?nej správy vo?i da?ovým subjektom, pri prvom porušení niektorých z ustanovení da?ového poriadku. Od budúceho roka vstúpi do platnosti nová legislatívna zmena, ktorá zavádza takzvaný inštitút druhej šance.

?o je inštitút druhej šance?

Inštitút druhej šance ovplyvní spôsob, akým bude finan?ná správa postupova? vo?i da?ovému subjektu pri prvom porušení niektorých z ustanovení da?ového poriadku.

Inštitút druhej šance v praxi znamená, že pri prvom porušení niektorého zo zákonných povinností nebude da?ový subjekt ihne? sankcionovaný, ale finan?ná správa mu zašle upozornenie na neplnenie si jeho povinností.

V sú?asnosti totiž finan?ná správa udelí da?ovému subjektu pokutu po tom, ako zistí porušenie ustanovení da?ového poriadku, bez predošlého upozornenia subjektu na neplnenie si povinností.

Inštitút druhej šance sa bude týka? porušenia niektorých z ustanovení da?ového poriadku, ak sa pokuta ur?uje v rámci ustanoveného rozpätia.

Ako finan?ná správa upozorní da?ový subjekt?

Upozornenie, ktoré bude da?ovému subjektu zaslané, bude zaslané formou Oznámenia. V sú?asnosti finan?ná správa pracuje na implementácii tohto nového nariadenia do svojho informa?ného systému.

Oznámenie zašle finan?ná správa subjektu elektronicky do schránky na Ústrednom portáli verejnej správy. Prostredníctvom tohto oznámenia finan?ná správa upozorní da?ový subjekt na nesplnenie si jeho povinností. Toto oznámenie bude tiež obsahova? pou?enie o následkoch ?alšieho porušovania povinností.

?o je cie?om tohto inštitútu?

Cie?om a zámerom tohto opatrenia je zlepši? da?ovú disciplínu subjektov a tým prispie? k efektívnejšiemu výberu daní. Po?et správnych deliktov totiž každoro?ne rastie a doposia? najvyšší po?et bol zaznamenaný v roku 2022.