S ú?innos?ou od 1.1.2023 nastali zmeny vo výnimkách z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania, ktoré sú ustanovené v §2a zákona ?. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.

Nelegálna práca nie je práca, ktorú pre fyzickú osobu – podnikate?a, alebo pre právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac dvoch spolo?níkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva

  • príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spolo?níkov,
  • ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberate?om dôchodku pod?a osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Nelegálne zamestnávanie nie je, ak pre fyzickú osobu – podnikate?a, alebo pre právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac dvoch spolo?níkov, ktorí sú príbuznými v priamom rade, súrodencami alebo manželmi, vykonáva prácu

  • príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel tejto fyzickej osoby alebo niektorého z týchto spolo?níkov,
  • ak tento príbuzný v priamom rade, súrodenec alebo manžel je dôchodkovo poistený, je poberate?om dôchodku pod?a osobitných predpisov alebo je žiakom alebo študentom do 26 rokov veku.

Zárove? sa s ú?innos?ou od 1.1.2023 ustanovilo, že kontrolu nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vykonáva inšpektorát práce.

Do 31. 12. 2019 sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania vz?ahovala len na fyzickú osobu – podnikate?a a na jeho rodinných príslušníkov (príbuzný v priamom rade, súrodenec, manžel), ktorí sp??ajú požiadavky pre uplatnenie výnimky (dôchodkovo poistený, poberate? dôchodku, žiak alebo študent do 26 rokov veku).

S ú?innos?ou od 1. 1. 2020 sa výnimka z nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania rozšírila aj na právnickú osobu – spol. s r. o., ktorá má najviac jedného spolo?níka,ktorý je fyzickou osobou, pri rovnakej definícii rodinných príslušníkov a s rovnakými požiadavkami pre uplatnenie výnimky.

V zmysle § 117 Ob?ianskeho zákonníka „stupe? príbuzenstva dvoch osôb sa ur?uje pod?a po?tu zrodení, ktorými v priamom rade pochádza jedna od druhej a v pobo?nom rade obidve od najbližšieho spolo?ného predka“. Z uvedeného vyplýva, že nepôjde o nelegálnu prácu a nelegálne zamestnávanie, ak bude pre fyzickú osobu podnikate?a vykonáva? prácu

  • rodi?,
  • starý rodi?,
  • dcéra, syn,
  • vnuk, vnu?ka,
  • súrodenec – brat, sestra a
  • manžel, alebo manželka,

ak budú dôchodkovo poistení. Napríklad svokrovci (rodi?ia manželky, manžela) sa nepovažujú za príbuzného v priamom rade.