Od januára 2024 si živnostníci a iné samostatne zárobkovo ?inné osoby (SZ?O) opä? priplatia na odvodoch do Sociálnej a zdravotnej pois?ovne o nie?o viac. Výška minimálnych mesa?ných odvodov v roku 2024 sa odvíja od priemernej mesa?nej mzdy na Slovensku za rok 2022, ktorá predstavuje 1 304 eur.


Minimálny vymeriavací základ pre odvody do Sociálnej a zdravotnej pois?ovne sa vypo?íta ako 50 % z priemernej mesa?nej mzdy za kalendárny rok predchádzajúci dva roky rozhodujúcemu obdobiu. V tomto prípade teda minimálny vymeriavací základ predstavuje 50 % z priemernej mesa?nej mzdy za rok 2022, t. j. 652 eur (50 % z 1 304 eur). Na základe sumy 652 eur je následne možné ur?i? výšku minimálnych odvodov.


Výška minimálnych odvodov do Sociálnej pois?ovne predstavuje 33,15 % z vymeriavacieho základu 652 eur, ?o pre rok 2024 predstavuje sumu 216,13 eur mesa?ne. Výška odvodov, ktorú platí živnostník zdravotnej pois?ovni, sa vypo?íta ako 14 % z minimálneho vymeriavacieho základu, ?o predstavuje pre rok 2024 sumu 91,28 eur. Pre osoby so zdravotným postihnutím je pre odvody do zdravotnej pois?ovne ur?ená nižšia sadzba 7 %, z ktorej sa vypo?ítajú minimálne odvody v sume 45,64 eur. Pre zhrnutie si výšku minimálnych odvodov zobrazíme v tabu?ke.

Minimálne mesa?né sociálne a zdravotné odvody SZ?O od 1. 1. 2024
Osoby bez zdravotného postihnutiaOsoby so zdravotným postihnutím
Sadzba poistnéhoVýška minimálnych odvodovSadzba poistnéhoVýška minimálnych odvodov
Odvody do Sociálnej pois?ovne, v tom:33,15 %216,13 €33,15 %216,13 €
nemocenské poistenie4,40 %28,68 €4,40 %28,68 €
starobné poistenie18 %117,36 €18 %117,36 €
invalidné poistenie6 %39,12 €6 %39,12 €
rezervný fond solidarity4,75 %30,97 €4,75 %30,97 €
Odvody do zdravotnej pois?ovne14 %91,28 €7 %45,64 €
Minimálne odvody spolu47,15 %307,41 €40,15 %261,77 €
Z uvedenej tabu?ky vyplýva, že pre živnostníkov a SZ?O so zdravotným postihnutím budú v roku 2024 minimálne mesa?né odvody vo výške 261,77 €, pre všetkých ostatných živnostníkov a SZ?O to bude predstavova? 307,41 €.

Pre porovnanie s rokom 2023 sa minimálne mesa?né odvody pre živnostníkov a SZ?O do Sociálnej pois?ovne zvýšia o sumu 15,41 €, do zdravotnej pois?ovne sa zvýšia o 6,51 €, ?o spolu predstavuje zvýšenie o sumu 21,92 €. Pre živnostníkov so zdravotným postihnutím sa mesa?né odvody do zdravotnej pois?ovne zvýšia o 3,26 €, spolu minimálne odvody budú vyššie o 18,67 €.