Ak ako podnik zamestnávate viac ako 20 zamestnancov, ste povinný zamestnáva? osobu so zdravotným postihnutím.

Zamestnávatelia, ktorí majú najmenej 20 zamestnancov a úrad práce eviduje uchádza?ov o zamestnanie so zdravotným znevýhodnením 3,2% z celkového po?tu jeho zamestnancov za rok, je povinnos? zamestna? ob?anov so zdravotným znevýhodnením.

Za znevýhodneného ob?ana sa považuje osoba, ktorá je uznaná za invalidnú osobu a má dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav a pokles zárobkovej ?innosti o viac ako 40% oproti zdravej osobe. Znevýhodnené osoby sa preukážu pred zamestnávate?om rozhodnutím alebo posudkom zo sociálnej pois?ovne. Ak je miera poklesu vyššia ako 70%, na ú?ely platenia povinného podielu zamestnávania ob?anov so zdravotným postihnutím, sa takáto osoba zapo?ítava za troch ob?anov na ú?ely platenia.

Existuje viacero spôsobov, ako si túto povinnos? splni?:

zamestnávate? zamestná ob?ana so zdravotným postihnutím,

zamestnávate? zaplatí odvody za ob?ana so zdravotným postihnutím bez toho, aby takéhoto ob?ana zamestnával,

zamestnávate? nakúpi výrobky (v hodnote 0,8 násobok celkovej ceny práce) alebo služby (v hodnote 0,7 násobok celkovej ceny práce) od chránených dielní, chráneného pracoviska alebo sociálneho podniku, ktorý je registrovaný.

vzájomnou kombináciou.

Ak chránené dielne, pracoviská alebo registrované sociálne podniky nevyrábajú výrobky a ich ?innos? je spojená len s nákupom a predajom výrobkov, v takomto prípade sa zapo?ítava len výška 10% pe?ažného plnenia, kde sa nezapo?ítava da? z pridanej hodnoty.

V prípade, ak podnik nezamestnáva zdravotne znevýhodnených ob?anov, musí odvod zaplati? do 31.marca nasledujúceho kalendárneho roka, v ktorom zamestnávate? nezamestnával zdravotne znevýhodnených (za rok 2023 budú výkazy predkladané do 31. marca 2024).

Výška odvodov predstavuje 0,9 násobok celkovej ceny práce vypo?ítanej z priemernej mzdy zamestnanca v Slovenskej republike za 1. štvr?rok až 3. štvr?rok kalendárneho roka, ktorý predchádza kalendárnemu roku, za ktorý zamestnávate? odvod odvádza. Celková výška odvodu predstavuje sumu 1.540,00€.