Nie všetky náklady, ktoré sa zaú?tovali po?as roka sú aj da?ovo uznate?nými výdavkami (nákladmi). Niektoré náklady sú da?ovým výdavkom až po ich zaplatení. Pokia? nie sú zaplatené, je povinnos? o ich hodnotu zvýši? základ dane a po zostavení da?ového priznania k dani z príjmov právnickej osoby zaplati? vyššiu da?.

 Patria sem:

 • Výdavky na nájomné:
  – prenájom hnute?ných vecí (napr. automobil),
  – prenájom nehnute?ností (a s tým súvisiace služby ako sú platby za energie),
  – odplaty za poskytnutie práva na použitie alebo za použitie predmetu priemyselného vlastníctva, po?íta?ových programov (softvér), návrhov alebo modelov, plánov, výrobno-technických a iných hospodársky využite?ných poznatkov (know-how),
  – odplaty za použitie autorského práva alebo práva príbuzného autorskému právu (rôzne licencie);
 • Náklady na poradenské a právne služby:
  – poradenstvo a zastupovanie v ob?ianskych sporoch, v trestnom konaní, v pracovnoprávnych sporoch a všeobecné konzultácie a poradenstvo, vypracovanie právnych dokumentov (napr. stanovy spolo?nosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné ?innosti notárov, sudcov vyšetrovate?ov a arbitrov,
  – ú?tovnícke a audítorské ?innosti, vedenie ú?tovných kníh a da?ové poradenstvo,
  – vypracovanie právnych dokumentov (napr.stanovy spolo?nosti a partnerské zmluvy),
  – ostatné ?innosti notárov, sudcov, vyšetrovate?ov a arbitrov,
  – ú?tovnícke a audítorské ?innosti, vedenie ú?tovných kníh a da?ové poradenstvo;
 • Náklady na sponzorské u sponzora na základe zmluvy o sponzorstve v športe
  – za da?ový výdavok sa nepovažuje sponzorské poskytnuté amatérskemu športovcovi;
 • Náklady na reklamu poskytnuté neziskovej organizácii, nadácii, neinvesti?nému fondu a ob?ianskemu združeniu;
 • Náklady na marketingové a iné štúdie, prieskum trhu
  (pojmom ,,iná štúdia“ sa rozumie napríklad štúdia, ktorá sa týka zlepšenia výrobných procesov);
 • Da? z poistenia platená poistníkom;
 • Náklady vz?ahujúce sa k úhrade príjmov da?ovníkovi nespolupracujúceho štátu (nerezidenti SR);
 • Provízie za sprostredkovanie u príjmate?a služby
  (aj na základe obchodných a mandátnych zmlúv);
 • Paušálna náhrada nákladov spojených s uplatnením poh?adávky, zmluvné pokuty, poplatky z omeškania a úroky z omeškania u dlžníka a odstupné u oprávnenej osoby;
 • Kompenza?né platby vyplácané pod?a osobitných prepisov

U odberate?a sú tieto náklady da?ovo uznate?nými výdavkami až po ich zaplatení. U dodávate?a sú zdanite?ným výnosom vtedy, kedy sa o nich vo výnosoch ú?tuje.