Teóriu chcú pretavi? do praxe. Re? je o študentoch prvého ro?níka Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského v Žiline. Tí za?ali svoju prax, v rámci duálneho vzdelávania, práve v žilinskej ú?tovníckej firme Dataling.

„Od duálneho vzdelávania o?akávam, že sa nau?ím nie?o do života, ke? doštudujem, aby som vedel nie?o robi?. A možno aj to, že sa budem uchádza? o miesto v tejto firme,“ hovorí študent Tomáš. Prvá?ka Viktória verí, že takto získaná prax jej v budúcnosti pomôže lepšie sa zamestna?. „Chcela by som sa nau?i? pracova? s faktúrami,“ prezrádza. Do duálneho vzdelávania v Datalingu sa zapojil aj Tomáš P. „Chcem sa nau?i? nové veci v oblasti ú?tovníctva, ?o mi môže v budúcnosti ve?mi pomôc?. Taktiež by som rád získal znalosti o daniach,“ vraví.

Trom mladým ?u?om sa venuje inštruktorka duálneho vzdelávania a zárove? hlavná ú?tovní?ka firmy Dataling – Veronika Kaisová. „Prínos vidím v tom, že študenti majú možnos? vidie? skuto?nú prax a vz?ahy v oblasti práce. Nie je to len o samotnej práci, ale aj o vz?ahoch, a preto je dôležité, aby sa pripravili na to, ?o ich v živote ?aká. Základom je aj chodi? na ?as, prípadne sa ospravedlni?, ak niekto nestíha. Týmto si osvoja základné povinnosti,“ vysvet?uje Veronika Kaisová.

Študenti navštevujú firmu raz týždenne. Po úvodnej teoretickej ?asti sa postupne za?nú venova? základom ú?tovania. „Mala som nápad, že im dám úlohu, aby každý týžde? priniesli nejakú novinku z ekonomického života. Chcem, aby si uvedomovali, že sa nie?o mení v daniach alebo sa nie?o mení pre zamestnancov. Budem sa snaži? im ukáza?, že ú?tovanie nie je len o spracovávaní dokladov, ale že sa stále nie?o mení a je potrebné to sledova? a u?i? sa nové veci,“ dodáva Veronika Kaisová.

Študenti sa zhodli na tom, že by sa chceli nau?i? ?o najviac z toho, ?o ponúka svojim klientom naša firma. A už teraz uvažujú, ako využijú túto prax po skon?ení školy. “Môj taký prvotný plán je – ma? živnos?. Ale ja by som k?udne aj sem išiel. Uvidíme, že ako sa to ešte vyvinie,” uzatvára študent Tomáš.