Od 1.1.2023 funguje zjednodušená registrácia a pridelenie da?ového identifika?ného ?ísla (DI?)  pre osoby zapísané v Živnostenskom registri a Obchodnom registri. Ide o nové proklientské opatrenie finan?nej správy, ktorého cie?om je zníži? administratívne za?aženie a úspora ?asu pre da?ové subjekty.

DI? – da?ové identifika?né ?íslo

Da?ové identifika?né ?íslo (DI?) je jedine?ný desa?miestny identifikátor, ktorým sa preukazuje da?ový subjekt v styku so správcom dane. Pride?uje ho správca dane na základe žiadosti o registráciu pre da? z príjmov alebo na základe registrácie z úradnej moci. Ak DI? za?ína jednotkou, je pridelené fyzickej osobe (živnostník môže ma? DI? napríklad v tvare 1010101010). Ak DI? za?ína dvojkou, je pridelené právnickej osobe (s.r.o. môže ma? DI? napríklad v tvare 2020202020).

Od 1. januára tohto roku finan?ná správa na základe legislatívnej úpravy zaviedla nový registra?ný proces, a to registráciu z úradnej moci. Registrácia z úradnej moci sa týka fyzických a právnických osôb zapísaných do registra právnických osôb, podnikate?ov a orgánov verejnej moci (RPO) s povolením alebo oprávnením na podnikanie, ú?inným od 1. januára 2023, zo zdrojových registrov – z Obchodného registra a Živnostenského registra.

Pre podnikate?ov zapísaných v registri RPO na základe údajov z Obchodného registra alebo Živnostenského registra sa ruší povinnos? poda?  žiados? o registráciu na da? z príjmu da?ovému úradu v papierovej alebo elektronickej podobe.

Zavedením registrácie z úradnej moci už týmto da?ovým subjektom nehrozí pokuta za nesplnenie si registra?nej povinnosti. Da?ový úrad týmto da?ovým subjektom automaticky zašle elektronický úradný dokument – rozhodnutie o registrácii a pridelení da?ového identifika?ného ?ísla (DI?) spolu s oznámením o osobnom ú?te da?ovníka do ich schránok na Ústrednom portáli verejnej správy.

Kde nájdeme DI? firmy

DI? firmy môžeme nájs? na portáli finan?nej správy, kde je informa?ný zoznam s názvom„Zoznam da?ových subjektov registrovaných na da? z príjmov“. Tento zoznam obsahuje okrem prideleného DI?:

  • meno a priezvisko fyzickej osoby, adresu jej trvalého pobytu alebo miesto podnikania, ak je odlišné od adresy trvalého pobytu,
  • názov právnickej osoby a jej sídlo,
  • identifika?né ?íslo organizácie, ak bolo pridelené.