Od 1. 1. 2023 nastali zmeny v zákone o dani z pridanej hodnoty (DPH). Jedna zo zmien sa týka opravy základu dane a odpo?ítanej dane z titulu nevymožite?ných poh?adávok. Zmeny sa týkajú dodávate?ov aj odberate?ov pri neuhradených poh?adávkach po lehote splatnosti.

Zmeny z poh?adu dodávate?a

Pod?a nového znenia §25a zákona o DPH sa nevymožite?nou poh?adávkou z poh?adu dodávate?a stáva poh?adávka, ak uplynulo 150 dní od splatnosti poh?adávky za dodanie tovaru alebo služby v rozsahu, v akom nebola zaplatená, a zárove?:

  • poh?adávka je vo výške 1 000 eur a menej vrátane DPH a platite? preukáže, že vykonal akýko?vek úkon, ktorý smeruje k získaniu úhrady poh?adávky,
  • poh?adávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platite? preukáže, že sa domáha zaplatenia poh?adávky žalobou na súde okrem rozhodcovského súdu, alebo
  • poh?adávka je vo výške viac ako 1 000 eur vrátane DPH a platite? preukáže, že je vymáhaná v exeku?nom konaní pod?a osobitného predpisu.

Uvedenú opravu dane môže dodávate? vykona? pri neuhradených poh?adávkach, pri ktorých moment uplynutia 150 dní od splatnosti poh?adávky nastal 1. 1. 2023 a neskôr. Ak uplynulo 150 dní od splatnosti poh?adávky do 31. 12. 2022, platite? postupuje pod?a ustanovení platných do 31. 12. 2022.

Pri splnení podmienok vzniká dodávate?ovi nárok na odpo?ítanie DPH z neuhradenej poh?adávky, resp. jej neuhradenej ?asti v tom zda?ovacom období, v ktorom uplynula lehota 150 dní odo d?a splatnosti poh?adávky. Za toto zda?ovacie obdobie dodávate? vystaví opravný doklad vo výške neuhradenej poh?adávky, resp. jej neuhradenej ?asti, a opravu vykazuje v da?ovom priznaní v riadku 26 a 27.

Zmeny z poh?adu odberate?a

Odberate?ovi, ktorý je platite?om DPH, vzniká povinnos? vráti? odpo?ítanú DPH štátu z nezaplateného záväzku, prípadne z jeho nezaplatenej ?asti, už po 100 d?och od uplynutia splatnosti záväzku. Odberate? je povinný vykona? opravu odpo?ítanej dane v tom zda?ovacom období, v ktorom uplynula lehota 100 dní a iba v takom rozsahu, v ktorom si ju predtým odpo?ítal. Pri podaní da?ového priznania za toto zda?ovacie obdobie vykáže opravu odpo?ítanej dane v tla?ive da?ového priznania v riadku 29.

Povinnos? vráti? odpo?ítanú DPH pod?a novely vzniká odberate?ovi vtedy, ak uplynutie lehoty 100 dní od splatnosti záväzkov nastáva po 31. 12. 2022, inak postupuje pod?a ustanovení platných do 31. 12. 2022

Povinnos? vráti? odpo?ítanú DPH má aj taký platite?, ktorý sa dostal do konkurzu, oddlženia alebo reštrukturalizácie a dostane od dodávate?a opravný doklad.

Nako?ko je u odberate?a lehota na opravu DPH z titulu nevymožite?nej poh?adávky kratšia ako u dodávate?a, povinnos? odberate?a na vrátenie DPH nie je viazaná na doru?enie dokladu o oprave od dodávate?a, ale je povinný si sám sledova? saldokonto záväzkov.

Treba však da? pozor na to, že ak odberate? po tejto lehote poh?adávku úplne alebo ?iasto?ne uhradí, dodávate?ovi vzniká povinnos? vyhotovi? doklad o oprave a takto uplatnenú DPH vráti? štátu. Taktiež odberate?ovi vzniká nárok na odpo?ítanie DPH v takom rozsahu, v akom uhradil záväzok. Tieto opravy vykonajú v tom zda?ovacom období, v ktorom došlo k úhrade.