Národná Rada Slovenskej republiky schválila d?a 17.2.2023 zákon o zrušení koncesionárskych poplatkov. Novela zákona nadobudla ú?innos? od 1.7.2023. Do tejto doby bol v platnosti zákon ?. 340/2012 Z. z., v zmysle ktorého bola platite?om úhrady každá fyzická osoba evidovaná dodávate?om elektriny v evidencii odberate?ov elektriny v domácnosti v odbernom mieste, pre spotrebu v byte alebo v rodinnom dome. Verejnoprávna televízia a rozhlas budú financované po novom zo štátneho rozpo?tu. Táto zmena sa výrazným spôsobom dotkne aj podnikate?ov.

Roky platili koncesionárske poplatky nielen domácnosti, ale aj firmy s viac ako tromi zamestnancami, vrátane zamestnancov na materskej a rodi?ovskej dovolenke. Poplatky platili nielen mesa?ne, ale aj jednorazovo za kvartál, polrok alebo rok.

Ako postupova? od 1.7.2023

Od za?iatku júla sú koncesionárske poplatky teda legislatívne zrušené, domácnostiam a firmám automaticky zaniká povinnos? plati? úhradu. Pri?om zo strany platite?ov úhrady nie je potrebné vykona? žiadne kroky. Len v prípade, ak platitelia platili úhradu RTVS trvalým príkazom mali by si ho v banke od júla zruši?.

Ak niektorí zamestnávatelia zaplatili koncesionárske poplatky aj jednorazovo za isté obdobie, napríklad za celý rok 2023 vopred, v tomto prípade budú preplatky za uhradenú ro?nú platbu platite?om vrátené v druhom polroku 2023. Aj v tomto prípade bude preplatok vrátený automaticky, nie je potrebné vykonáva? žiadne kroky.

Nedoplatky od 1.7.2023

Výzvy na uhradenie nedoplatku bude RTVS posiela? aj na?alej, teda aj po 30.6.2023. Ak fyzická osoba za svoju domácnos? alebo právnická osoba ako zamestnávate? úhradu RTVS nezaplatia, je im zaslaná výzva na úhradu nedoplatku. Tento treba zaplati? do 30 dní od doru?enia výzvy, v opa?nom prípade môže RTVS zaplatenie nedoplatku spolu s pokutou, súdnym poplatkom a poštovými sadzbami uplatni? na súde.