NR SR schválila novelu zákona o pomoci v hmotnej núdzi, ktorej sú?as?ou je aj úprava valoriza?ného systému životného minima. Nako?ko výška životného  minima ovplyv?uje mnohé dávky, napr. dávku v hmotnej núdzi, zdravotné a sociálne dávky, toto zvýšenie sa premietne vo výške týchto dávok. Je adresovaná najmä osobám, ktoré sú na ?u odkázané.

V minulosti sa sledovali pri výpo?te dva údaje a to rast nákladov nízko príjmových domácností a rast príjmov domácností na osobu. Na výpo?et sa použil koeficient s nižšou hodnotou. Po novom sa bude bra? do úvahy už iba jeden z ukazovate?ov a to rast nákladov nízko príjmových domácností. Suma životného minima sa bude teda po novom upravova? už iba koeficientom rastu životných  nákladov nízko príjmových domácností. Nejedná sa však o zásadnú zmenu, nako?ko aj starý spôsob výpo?tu zoh?ad?oval infláciu.

Životné minimumdo 30.6.2023od 1.7.2023od 1.1.2024Rozdiel
Prvá plnoletá fyzická osoba234,42 €264,20 €29,78 €
?alšia spolo?ne posudzovaná osoba163,53 €184,30 €20,77 €
Zaopatrené a nezaopatrené die?a107,03 €120,63 €13,60 €
Rodi?ovský príspevok301,00 €339,20 €38,20€
Rodi?ovský príspevok ak bolo vyplácané materské412,60 €465,00 €52,40€

Da?ové veli?iny ovplyv?ujúce zvýšenie sumy životného minima

Nezdanite?ná ?as? základu dane na da?ovníka v roku 2023

 • 4922,82 € (da?ovník dosiahne základ dane do 21 754,18 €)
 • 10 361,36 € (základ dane je vyšší ako 21 754,18 €)

Nezdanite?ná ?as? na da?ovníka v roku 2024

 • 5646,48 € (da?ovník dosiahne základ dane do 24 952,06 €)
 • 11 884,50 € (základ dane vyšší ako 24 0952.06 €)

  Nezdanite?ná ?as? na manželku / manžela  2023

  Ak da?ovník dosiahne základ dane do 41 445,46 €:

  • 4500,86 € – ak manželka (manžel) nemala žiadny príjem
  • 4500,86 € – vlastný príjem manželky (manžela)
  • 0 – € v prípade, že príjem manželky / manžela presiahol 4500,86 €

  Ak da?ovník presiahne príjem od 41 445,46 €

  • Rozdiel medzi sumou 14 862,23 € a jednej štvrtiny základu dane da?ovníka, ak manželka (manžel) nemala vlastný príjem
  • Rozdiel medzi sumou 14 862,23 € a jednej štvrtiny základu dane da?ovníka – vlastný príjem manželky (manžela), ak manželka (manžel mala vlastný príjem)

  Nezdanite?ná ?as? na manželku / manžela  2024

  Ak da?ovník dosiahne základ dane do 47 537,98 € 

  • 5162,50 € – ak manželka / manžel nemal žiadny príjem
  • 5162,50 € – vlastný príjem manželky (manžela ) 

  Ak da?ovník dosiahne základ dane vyšší ako 47 537,98

  • 17 046,99 € – ak manželka / manžel nemal žiadny príjem
  • 17 046,99 € – vlastný príjem manželky (manžela)

  Zmena výšky životného minima ovplyv?uje aj ?alšie veli?iny ako je sadzba dane, nárok na pred?asný starobný dôchodok, výška sumy, ktorú môže zarobi? evidovaný uchádza? o zamestnanie, výška minimálnych dôchodkov.